error_outline
25. oktober kl. 10:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Høring - forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av private avløpsanlegg

Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av private avløpsanlegg, Inderøy kommune, Trøndelag legges ut til offentlig ettersyn. Forskriften gjelder alle private avløp. Frist for å komme med merknader er 08.11.2021.

Formannskapet i Inderøy kommune gjorde i møte 24.09.2021, sak 84/21 følgende vedtak:

  • Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av private avløpsanlegg, Inderøy kommune, Trøndelag legges ut til høring med frist 08.11.2021.

 

Om forskriften

Kommunen er pålagt å føre tilsyn med mindre avløpsanlegg. I Inderøy kommune er dette en omfattende oppgave og det anses som nødvendig å innføre selvkostprinsippet for å kunne overholde tilsynsplikten. Muligheten til å ta gebyr ligger i forurensningsloven, som har som prinsipp av forurenser skal betale. Alle avløp regnes som en forurensning/fare for forurensning.

 

Forskriften gir kommunen mulighet til å fakturere kostnader for behandling av utslippstillatelser og alle utgifter til saksbehandling, kontroll og tilsyn med private avløpsanlegg. Størrelsen på gebyrene vil bli fastsatt årlig av kommunestyret og skal følge selvkostprinsippet. Det vil si at alle utgifter kommunen har knyttet til å behandle utslippstillatelser eller å overholde sin tilsynsplikt med private avløp kan bli dekt av gebyret, og at gebyret ikke kan brukes til noe annet. Gebyret kommer derfor i tillegg til utgifter til slamtømming (fra Innherred renovasjon) og eventuelle utgifter til service på minirenseanlegg. Forskriften legger opp til at utgiftene til tilsyn skal fordeles jevnt på alle husstander som ikke er knyttet til kommunalt eide avløpsanlegg. Det er altså de som ikke betaler kommunalt avløpsgebyr som skal betale det nye gebyret. For de som betaler for kommunalt avløp vil tilsyn være inkludert.

 

Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av private avløpsanlegg

 

Saksbehandler Anne Kolstad kan kontaktes på e-post: anne.kolstad@inderoy.kommune.no, eller mobil: 989 08 977

 

Høringsfrist er 8. november 2021

 

Høringsinnspill kan leveres eller sendes til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller per epost: postmottak@inderoy.kommune.no innen 08.11.2021. (Send også kopi til saksbehandler).

 

Skjema