error_outline
04. desember kl. 14:49

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Høring - Framtidas helse og omsorgstjenester

Prosjektet "Utredning av framtidas helse og omsorgstjenester" har avsluttet analysefasen, og publiserer i denne forbindelse følgende dokumenter til offentlig høring.

 

Det bes om tilbakemeldinger på dokumentene innen 3. november 2017. 

 

Tilbakemeldinger sendes pr e-post til prosjektleder Anne Solberg: anne.solberg@inderoy.kommune.no

Evt kan tilbakemeldinger gis pr tlf. 901 08 149

 

Rådmannen vil på bakgrunn av dokumentene og tilbakemeldinger fra høringsrunden, utforme en politisk sak med forslag til tiltak på bakgrunn av innholdet i dokumentene.

 

Det forventes at rådmannens  forslag til vedtak vil omfatte:

-Bygging av Helsehus i to byggefaser med 24 institusjonsplasser, omsorgsboliger, dagsenter og institusjonskjøkken

-Renovering og tilbygg av eksisterende Mosvik sykeheim til omsorgsboliger.

-Iverksetting av prosess for endring av organisasjonsmodell for helse- og omsorgstjenestene

-Etablering av felles forvaltningskontor

-Etablering av hverdagsmestringsteam

 

Den politiske saken vil forelegges formannskapet for orientering 15.11.17 og kommunestyret for vedtak 11.12.17. 

 

Analysene er utformet på bakgrunn av innsamlet dokumentasjon og informasjon hentet gjennom kartleggingsøvelser, byggtekniske analyser, økonomisk analyse, klinisk dokumentgjennomgang, teamarbeid, tilbakemeldinger og refleksjoner som er gjort under prosjektarbeidet.

Dokumentene er utformet med sikte på å belyse forutsetninger for effektiv drift og organisering i kommunen, og har til hensikt å bidra med refleksjoner og råd som kan understøtte kommunens videre prosesser med langtidsplanlegging innen sektoren. 

 

 

Hvordan lese dokumentene:

 

Det anbefales at  man leser organisasjonsnotatet først, deretter byggrapporten som fremstiller en anbefalt bygge- og investeringsplan for kommunen, og til slutt økonominotatet som er utformet med den hensikt å vise hvordan anbefalte investeringer forventes å gi effekter for budsjett for pleie og omsorgssektoren. Delutredning Helse-IKT og velferdsteknologi kan leses uavhengig rekkefølgen for de øvrige dokumentene."

 

-Delnotat Evaluering av helse- og omsorgstjenestene i Inderøy kommune

-Delnotat Helse IKT og velferdsteknologi

-Delnotat vurdering teknisk og økonomiske bygningsrapport for pleie og omsorgstjenesten i Inderøy Kommune

-Delnotat økonomiske vurderinger, beregning kapitalkostnader ved investering i byggeplan, og effekter på budsjett for pleie- og omsorg

-Presentasjon folkemøtet 26.11.17

Skjema