error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Nedskalert bilde

Høring Kommuneplanens areadel 2022-2034

Med henvisning til plan- og bygningslovens § 11-14 legges forslag til Kommuneplanens arealdel 2022-2034 ut til offentlig ettersyn i perioden 29.04.2022-10.06.2022.

Inderøy kommunestyre behandlet planforslaget i møte 04.04.2022 i sak 14/22, med følgende vedtak (i kursiv):

Forslag til Kommuneplanens arealdel 2022-2034 for Inderøy kommune legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring slik den er vedlagt saken her med plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse og Utredningsdokument del 1 [og 2], jf. PBL § 11-15 med følgende endringer:

Planbestemmelsene:

 • Retningslinje 1.6.4 – i grønn boks, «…..Ved nybygg av flermannsboliger, skoler/barnehager, kontorbygg mv. bør det legges til rette for etablering av ladestasjoner for kjøretøy…» «bør» endres til «skal»
 • § 2.3.1 c) endres til "Det kan oppføres en fritidsbolig per tomt med inntil 120 m2 BYA, eller 100 m2 BYE + uthus/anneks på inntil 20 m2 BYA"
 • §2.3.1 e) strykes
 • §2.3.1 k) strykes
 • § 2.3.4 b) endres til «Det kan oppføres en fritidsbolig per tomt med inntil 100 m2 BYA, eller 80 m2 BYE + uthus/anneks på inntil 20 m2 BYA, samt opparbeida parkeringsplass uten overbygg på inntil 20 m2 BYA»
 • § 5.2.2 b) størrelsesbegrensning på frittliggende garasje/uthus økes fra 70 m2 til 100 m2.
 • § 5.3, 2.ledd endres til: 1 naustrekke med inntil 4 naust.
 • § 5.3 b) endres til «Det kan oppføres en fritidsbolig per tomt med inntil 120 m2 BYA, eller 100 m2 BYE + uthus/anneks på inntil 20 m2 BYA»
 • § 5.3 d) strykes»
 • Spredt bebyggelse må få inn en tabell som angir antall boliger som tillates per felt i planperioden:
 • Mosvik; 4 endres til 8
 • Vangshylla; 2 endres til 4
 • Kvamshaugan; 2 endres til 4
 • Kjerknesvågen 1 og 2; 4 endres til 8
 • Sandvollan; 4 endres til 8

Utredningsdokumentet

 • 5.11, Svein Berfjord, Konklusjon endres til «Innspillet i sin helhet vurderes som foreslått i 2020». 
 • 5.29 Ønsker at innspillet til Asle Sliper tas inn og legges ut på høring, da dette området har få hytter.
 • Eiendommen 063/001 (Jon Leira) tas inn i Arealdelen og legges ut på høring som spredt bolig område ihht innsendt kart. 

Følgende reguleringsplaner skal oppheves:

 • Hustadlandet, Plan-ID 1982-002
 • Bernvågen, Plan-ID 2000-002
 • Slåttdalsnesset, Plan-ID 1996-005

Reguleringsplan for Øvre Grande hyttefelt (1) legges inn i plankartet som område hvor reguleringsplan fortsatt skal gjelde.

I høringsperioden ønsker kommunestyret innspill på:

 • hvilke områder avsatt til fritidsboliger det kan være aktuelt å omregulere til kombinert formål bolig/ fritidsformål.
 • hvilke areal som kan være aktuelle for pilot på øko-landsby jf. kommuneplanens samfunnsdel.
 • Kommunen skal legge til rette for ulike former for drift i landbruket, der jordvern og kulturlandskap settes høyt med langsiktig arealforvaltning.
 • Kommunedirektøren skal sørge for å inkludere et arealbruksregnskap med fokus på tap av naturmangfold og utslipp

Som tillegg til tabell med antall boliger ved spredt bebyggelse legges til:

 • Ørdal 1 bolig
 • Tronstadhaugen 3 boliger

§ 5.3 spredt fritidsbebyggelse

§ 5.3.1 Nye fritidsboliger i LNFR spredt fritidsbebyggelse [ny overskrift]

Det tillates … LNFR F1-LNFR F3 [ny innskudd mellom setningene 1 og 2) slik:

LNFR F1 på tomt 199/5 etter innspill fra Fostad/Hustad.

LNFR F2 på del av tomtene 25/ og 25/25 etter innspill fra Hegdal.

LNFR F3 etter lokaliseringsvilkår som angitt for spredt boligbebyggelse i § 5.2.1 c) og d).

[Fortsettelse setning 2:] Unntak kan …

§ 5.3.2 Krav til utforming av spredt fritidsbebyggelse [ny overskrift]

a) … osv.

Her er noen flere planer som fortsatt skal gjelde som må legges inn i plankartet med hvit bakgrunn (i tillegg til Øvre Grande 1):

 • 2018-007 Gang- og sykkelveg Tømte – Kvamshaugan
 • 2016-001 Gjenbrukstorg
 • 2018-008 Øyna hotell

Kommunedirektøren bes kunngjøre at planen er på høring i hht gjeldende lover, og samtidig bidra aktivt for å få innspill i høringsperioden

Bruksendring av fritidsbolig til boligformål krever planendring.

«Tilgang på rent vann er en menneskerett ifølge FN, og er bærekraftmål nr.6. Vann må av den grunn også vernes mot kommersialisering» [adm: forslag til ny bestemmelse]

Vindkraft tillates ikke planområdet [adm: forslag til ny bestemmelse].

Kulturstien Straumen - Vangshylla skal ivaretas i planen.  

Prosess

Det ble varslet oppstart av arbeid med Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel i juni 2020. Samfunnsdelen ble vedtatt 14.06.2021.

Arbeidet med arealplanen har tatt lengre tid enn vedtatt i planprogrammet, men dette har sin årsak i korona-pandemien og bemanningssituasjon.

Planen er annonsert i samsvar med plan og bygningslovens § 11-14 med annonsering i Inderøyningen og på kommunens hjemmeside. På grunn av lang tid mellom oppstartsvarsel og fremlegging av forslag til førstegangsbehandling, samt fordi det er bedre å se på alle forslag samlet ved førstegangsbehandling enn å få innspill i høringsperioden, har det blitt åpnet for å komme med innspill til arealdelen etter fristen oppgitt i oppstartsvarselet og helt fram til 11.mars 2022. Det kom inn 7 innspill fra sektormyndigheter og 35 innspill om ny arealbruk arealdelen.

Flere av de nye innspillene ble behandlet i Planforum den 10.november 2021. Det ble ikke tid til å gå gjennom alle og det er også noen innspill som har kommet til i etterkant i forbindelse med folkemøtene.

Det ble i 2021 avholdt folkemøter på Kjerknesvågen den 15.november, på Straumen (for Sandvollan-Straumen-del av Røra ikke i kommunedelplan) den 30.november og i Mosvik (for Mosvik-Trongsundet-Framverran-Utøy) den 1.desember.

Plandokumentene

Forslag til plandokumenter er justert i henhold til ovennevnte vedtak. Det gjelder:

Kommuneplankart    Kommuneplanbestemmelser   Kommuneplanbeskrivelse   Konsekvensutredning del 1   Konsekvensutredning del 2.

Grendevis helhetlig vurdering ligger i Konsekvensutredning (KU) del 1, etter grovsilingsvurderingene. Detaljert KU for planforslaget, inkludert ROS, med detaljerte utsnitt fra plankartet, finnes i KU del 2.

Spørsmål og høringsuttalelser

Eventuelle spørsmål kan rettes til Inderøy kommune v/ postmottak@inderoy.kommune.no eller på telefon 741 24 200.

Eventuelle uttalelser til planforslaget bes sendt til Inderøy kommune innen 10.juni 2022.

Adr.:      Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy

Epost:   postmottak@inderoy.kommune.no

 

Skjema