A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Høring - Plan for forebygging, 0-25 år - Inderøy kommune

Politikerne i Inderøy kommune har bestilt en plan for kommunens forebyggende arbeid i tråd med §15-1 i den nye Loven om barnevern forankret i Prop. 133L (2020-2021). Kommunen skal fremme gode oppvekstsvilkår gjennom tiltak for å forebygge at barn og unge utsettes for omsorgssvikt eller utvikler atferdsproblemer. Kommunen skal sørge for å samordne sitt tjenestetilbud til barn og familier. Kommunestyret skal vedta en plan for kommunens forebyggende arbeid etter første ledd. Planen skal beskrive hva som er målene for arbeidet, hvordan arbeidet skal organiseres og fordeles mellom etatene i kommunen, og hvordan etatene skal samarbeide.

Arbeidet med planen har pågått siden årsskiftet og har vært organisert som et prosjekt. Dette står beskrevet i rapporten. Styringsgruppen sender nå den foreløpige planen ut på høring for å få innspill til å sluttføre den administrativt, før den skal behandles politisk. Det er vedlagt en tiltaksliste ved planen. Det er et ønske at det kommer innspill til prioritering av tiltakene.

Parallelt med arbeidet med forebyggende plan, er det utarbeidet en rapport om PP -tjenestene etter bestilling fra politikken. Rapporten skal gi en beskrivelse/status på disse tjenestene etter at det ble en felles tjeneste med Steinkjer og Snåsa kommune. Denne rapporten legges også med på denne høringen, og det ønskes innspill til den også. Denne rapporten skal også behandles av politikken etter høringen. Begge rapportene sendes nå på høring intern i Inderøy kommune, men legges parallelt ut på hjemmesiden til kommunen for innspill innbyggerne.

Høringsfristen er 25. september og innspill sendes til: postmottak@inderoy.kommune.no

 

Plan for forebygging, 0-25 år - Inderøy kommune

Nye tiltak

Rapport - Utredning PPT

Skjema