A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Trøndelag fylkeskommune kurskveld

Kurskveld om spillemidler

Inderøy kommune inviterer til temakveld mandag 26. september, kl. 18.30 på rådhuset. Vi følger Trøndelag fylkeskommunes digitale kurskveld på storskjerm.

Foto: Tove Helland Pedersen (Trøndelag fylkeskommune)

Arkeolog Inger Marie Kimo registrerer arkeologiske kulturminner

Kulturminneregistrering i Mosvik - fylkesarkeologen orienterer

Mandag 12. september inviteres det til et åpent møte, hvor fylkesarkeologen tar imot nye tips og informerer om arbeidet så langt. 
Kulturstipend for ungdom_2020

Kulturstipend for ungdom

Har du forslag til gode kandidater til Inderøy kommunes kulturstipend for ungdom? Eller er du sjøl ungdom og ønsker å søke stipend?
 

Høring - Plan for forebygging, 0-25 år - Inderøy kommune

Politikerne i Inderøy kommune har bestilt en plan for kommunens forebyggende arbeid i tråd med §15-1 i den nye Loven om barnevern forankret i Prop. 133L (2020-2021). Kommunen skal fremme gode oppvekstsvilkår gjennom tiltak for å forebygge at barn og unge utsettes for omsorgssvikt eller utvikler atferdsproblemer. Kommunen skal sørge for å samordne sitt tjenestetilbud til barn og familier. Kommunestyret skal vedta en plan for kommunens forebyggende arbeid etter første ledd. Planen skal beskrive hva som er målene for arbeidet, hvordan arbeidet skal organiseres og fordeles mellom etatene i kommunen, og hvordan etatene skal samarbeide.

Høring - Røra fabrikker - ny frist etter søknad

Statsforvalteren har bedt om at kommunen legger ut Røra fabrikkers søknad om utsatt frist for å oppfylle krav til utslippstillatelsen.

Kartbilde

Røra fabrikker - Høring om utsatt frist for å oppfylle krav i utslippstillatelse

Røra fabrikker søker om utsatt frist til 1.9.25 med å oppfylle krav i gjeldende utslippstillatelse. Dette innebærer ca. 2 ½ års utsettelse med å oppfylle utslippskrav i tillatelse av 2021. Høringsfrist 25.8.22.

Spredt avløp

Vedtatt forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av private avløpsanlegg (spredt avløp)

Kommunestyret vedtok lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av private avløpsanlegg 13.12.2021. Formålet med forskriften er å

sikre at kommunen får dekket sine kostnader for saksbehandling, kontroll og tilsyn med private avløpsanlegg / spredt avløp.