error_outline
25. oktober kl. 10:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Nå er influensavaksinen her!

28.10, 3.11 og 4.11 vaksineres det mot influensa på Akset, på dagtid.

Høring - forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av private avløpsanlegg

Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av private avløpsanlegg, Inderøy kommune, Trøndelag legges ut til offentlig ettersyn. Forskriften gjelder alle private avløp. Frist for å komme med merknader er 08.11.2021.

bilde plankart

Detaljplan for Øvre Grande hyttefelt 2

Inderøy kommunestyre fattet i møte den 9.september 2021 følgende vedtak i sak 43/21:

Detaljplan for Øvre Grande hyttefelt 2 med Plan-ID 2019-003, vedtas slik den er vedlagt saken her med plankart datert 17.11.2020, planbestemmelser datert 09.08.2021 og planbeskrivelse datert 09.08.2021.

Kart

Kunngjøring planvedtak - 5053 - Plan-ID 2020003 - Detaljplan for Elgstien panorama

Kommunestyret vedtok i møte 14.06.2021 sak 33/21, Detaljplan for Elgstien Panorama Plan-ID 2020003.

 

Vedtak i kommunestyret:

  1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-12, vedtas forslag detaljplan for Elgstien panorama, med Plan-ID 2020-003, slik den er vedlagt saken.
  2. Ved byggetrinn 1 skal det søkes om oppføring av minst to leilighetsbygg. Ved byggetrinn 2 kan det byggemeldes ett og ett bygg.
  3. Det settes som vilkår at utbygger lager en utbyggingsavtale vedrørende fordeling av kostnadene med opparbeidelse av fortau til prosjektet. 
Kart

Varsel om oppstart av detaljregulering på Sakshaugvegen 10, gnr 003 bnr 012

Varsel om oppstart av detaljregulering på Sakshaugvegen 10, gnr 003 bnr 012. Viser også til annonse om oppstart av regulering i Inderøyningen 04.06.2021.

Skjermbilde Bjønnavegen 10-12

Vedtatt detaljplan for Bjønnavegen 10-12

Inderøy kommunestyre gjorde følgende vedtak i møte den 25.01.2021 sak 1/21:

Detaljplan for Bjønnavegen 10 -12, vedtas slik den er vedlagt saken her, jamfør plan- og bygningsloven § 12-12.

2020004 Bildeutsnitt plankart

Vedtatt detaljplan for Naustvollan hytteområde

Inderøy Kommunestyre gjorde følgende vedtak i møte den 25.01.2021 - sak 3/21:

Detaljplan for Naustvollan hytteområde med Plan-ID 2020-004, vedtas slik den er lagt ved denne saken med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

2019004Bildeutsnitt plankart kunngjøring

Detaljplan for Jætåsen med oppvekstsenter

Inderøy kommunestyre gjorde i møte den 25.01.21, sak 2/21, følgende vedtak i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12:

1. Detaljreguleringsplan for Jætåsen m/oppvekstsenter, Plan-ID 2019-004, vedtas med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12, med plandokumenter slik de er vedlagt saken her.

2. Reguleringsplan for Jætåsen boligfelt, med Plan-ID 2007-007, erstattes i sin helhet av detaljplan for Jætåsen m/oppvekstsenter, Plan-ID 2019-004.