A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Klage i eiendomsskattesaker

Retting, omtaksering og klagebehandling i eiendomskattesaker reguleres av eiendomsskatteloven.

Eiendomsskatteloven gir rett til å klage på utskrevet eiendomsskatt på sin egen eiendom. Dette innebærer klagerett på selve takstverdien og utskrivingen av skatten på ens eiendom, men ikke klagerett på kommunestyrets vedtak om innføring og utskriving av eiendomsskatt.

Det må klages skriftlig innen seks uker etter at eiendomsskattelista blir offentliggjort. Siste klagefrist for skatteåret 2022 var 23. mars 2022.

Klager behandles av sakkyndig nemnd etter klagefristens utløp. Saker hvor nemnda opprettholder sitt vedtak vil bli sendt til behandling i sakkyndig klagenemnd. 

Faktura for eiendomsskatt må betales selv om klagen ikke er behandlet før forfallsdato, se betaling av eiendomsskatt.

I de sakene hvor klager har fått medhold og skattegrunnlag er endret, utløser dette rett til å levere ny klage knyttet til det nye grunnlaget, med frist på seks uker. Har skattyter behov for forlengelse av klagefristen må kommunen kontaktes slik at en eventuell fristforlengelse kan avtales. Leveres ikke ny klage avsluttes saken for inneværende skatteår og differanse i skatt gjøres opp.

Delvis medhold medfører at klager har blitt imøtekommet helt eller delvis på enkelte punkter, noe som utløser ny klagerett. Klagen sendes også til sakkyndig klagenemnd for videre behandling. Ny klagerett er da knyttet til de punkter i skattetaksten som er endret til gunst for eier.

Klager kan trekke klagen fra behandling i sakkyndig klagenemnd hvis man ønsker det. Dette på grunn av at sakkyndig klagenemnd også kan endre klagen til ugunst for klager.

Når sakkyndig nemnd ikke gir medhold i klagen videresendes den til sakkyndig klagenemnd.

Ny klage i saker hvor klager har fått delvis eller fullstendig medhold kan sendes til eiendomsskattekontoret via post, leveres i kommunens servicetorg, eller ved bruk av elektronisk skjema her. Ved behov for bistand for å levere ny klage kan kommunen kontaktes via servicetorget eller postmottaket.


 

Skjema