Straumen

Kommunedelplan for Straumen - Offentlig ettersyn

Inderøy kommune ved formannskapet har vedtatt etter plan og bygningslovens § 11- 14 å legge forslag til kommunedelplan Straumen ut på 1. gangs høring. I planforslaget er det lagt ut nye områder for boligbygging, vei, gang/sykkelstier og hensynssoner for friluftsliv.

Plandokumenta kan lastes ned på følgende lenker:
 
Plankart        Planbeskrivelse        Vedtak
 
Spørsmål kan rettes til Kristin Volden, tlf. 74 12 42 81
 
Høringsfristen er sett til 1.mai 2012 og merknader til planutkastet må sendes skriftlig til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller postmottak@inderoy.kommune.no.

Skjema