error_outline
23. november kl. 15:03

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kommunen er i gang med Helseutredningen "Utredning av framtidas helsetjeneste i Inderøy kommune"

Utredningen tar utgangspunkt i vedtak i formannskapet i 2015 (92/2015) som tilsier at rådmannen har fått et utredningsoppdrag hvor det skal ses nærmere på fremtidens struktur innen helse og omsorgstjenesten i kommunen.

Anne Solberg er ansatt som prosjektleder, og har gjennom vinteren ledet et utredningsarbeid som omfatter hele tjenestetrappa for feltet. "Det har vært kjempeinteressant. Vi har utredet hvordan vi ønsker å tilby best mulig helse- og omsorgstjenestene fra 0-100 år, fra folkehelse til spesialiserte heldøgn omsorgstjenester" uttaler en veldig fornøyd prosjektleder.

Utredningen har gjennom vinteren ferdigstilt flere delutredninger, og flere er under utarbeiding.

Den tyngste delen av utredningen har pekt på 3 ulike retningsvalg hva angår dimensjonering av kommunens heldøgns omsorgstjenester. "Det foreligger ikke nasjonale normer for hvor mange HDO-plasser en kommune må ha, så dette er i utgangspunktet et politisk verdivalg, samtidig som man må ha et realistisk bilde på kostander og tilgang på helsearbeidere".

Målet så langt har vært å lande på et retningsvalg for den videre analysedelen av utredningen, og etter et tett og godt samarbeide med formannskapet som utgjør prosjektets styringsgruppe, har man nå valgt å gå videre med det alternativet som er omtalt som 2-alterantivet.

Kort beskrivelse av 2-Alternativet.

Man ønsker å dreie kommunens innretning av HDO-plasser fra institusjon til omsorgsboliger med døgnbemanning. I praksis betyr dette at man vil innrette kommunens tilbud for langtidsplass i omsorgsboliger med døgnbemanning, og innretter tilbud om korttidsplasser på institusjonsnivå.

Eksisterende bygningsmasse ved dagens sykehjem er utdatert, og det foreligger et betydelig behov for et løft av den eksisterende bygningsmassen. Samtidig har man utredet at det vil være behov for en økning i det samlede antallet plasser i HDO. Kommunen har i dag 95 plasser, og det må minimum etableres 122 plasser for å imøtekomme det framtidige behovet.

Det forutsettes følgende omstilling for å lykkes med alternativ 2:

Du finner lenke til de ulike del-utredningene og andre sentrale dokumenter til venstre i bildet. 

 

Det vurderes imidlertid som hensiktsmessig at man tar med relevante tjenester innen enhet for helse og rehabilitering, siden utvalgte tjenester innen denne enheten har en viktig rolle, både innenfor dagens tjenestetilbud og dermed også fremtidens tjenestetilbud. Selv om mandatet skal ta utgangspunkt i et politisk vedtak som setter organisasjonsstruktur på dagsorden, bør utredningen ha fokus på å synliggjøre fremtidig dimensjonering av tjenestetilbud innenfor helse- og omsorg. På denne måten tar man opp de utfordringer kommunen står overfor innenfor demografi, nye reformer mm. Resultatet av dette arbeidet kan bli at man har behov for hensiktsmessige strukturer som støtter opp om helhetlig tjenestetildeling og kvalitativt gode tjenester, samt en hensiktsmessig struktur som gir effektiv ressursstyring.

Skjema