error_outline
19. januar kl. 13:31

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kommunereformen – en frivillig reform med krav til alle kommuner om å utrede alternative løsninger til dagens kommunestruktur!

Kommunereformen er betegnelsen på den prosess som Stortingsflertallet har initiert for å gjennomgå dagens kommunestruktur – med det mål og få til en kommunestruktur tilpasset dagens forutsetninger. Den siste omfattende kommunestrukturendringen ble gjennomført på 60-tallet. Fra 60-tallet og fram til i dag er antallet kommuner redusert en del, men ikke vesentlig til dagens antall på 429.

Oppdraget ble fra statlig side konkludert våren 2014. Meld. St. 14 (2014-2015) Fylkesmannen har i ettertid formalisert/konkretisert oppdraget overfor nord-trønderske kommuner (presentasjon fra 14.08.14) og prosessen har fram til i dag pågått med ulik styrke i de ulike kommunene.

Framdriftskravet er at alle kommuner senest våren 2016 skal ha konkludert og meldt sin beslutning til fylkesmannen. Fylkesmannen skal deretter «formidle» kommunenes konklusjoner til statlige myndigheter med sin tilrådning. Våren 2017 behandler og konkluderer Stortinget ny kommunestruktur med sikte på gjennomføring senest 2020.

Samtidig med fastsettingen av ny kommunestruktur fastsettes nytt inntektssystem for kommunene, ny regioninndeling og oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene.

Dette er i utgangspunktet en frivillig reform, men kommunene er pålagt et utredningsansvar. Stortingsflertallet er tydelig på at det må være kommunesektorens egen gjennomgang, evaluering og konklusjon(er) som danner hovedpremissen for det endelige resultat. Det tas forbehold om åpenbare uhensiktsmessige resultater. Eksempelet er hvor 1 mindre kommune forhindrer en naturlig geografisk og samfunnsmessig godt begrunnet sammenslåing av 4 kommuner. I dette tilfellet er Stortingsflertallets innstilling at Stortinget kan overprøve lokale beslutninger.

Inderøy ivaretar i sin prosess utredningsansvaret. Det politiske flertallet har i sine utredningsvedtak så langt lagt til grunn at egen kommune fortsatt har hovedprioritet. Vi skal utrede alternativer både nord-øst (Steinkjer, Verran og Snåsa) og sør-øst (Verdal, Levanger og Frosta). I disse dager gjennomføres avklarende utredninger for å begrense hvilke alternativer som kan være verdt å se nærmere på. Utredningsarbeidet gjennomføres i nært samarbeid med samarbeidende kommuner i Inn-Trøndelagsregionen og tilgrensende kommuner sør for oss, Verdal, Levanger og Frosta.

Så langt er forutsatt et endelig valg om framtidig løsning skal besluttes av kommunestyret våren 2016 på grunnlag av folkeavstemning.

Skjema