error_outline
26. november kl. 13:41

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kulturskole - opptak

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kulturskolen skal gi et tilbud av høy faglig og pedagogisk kvalitet og representerer en vesentlig fordypning utover det obligatoriske skoleverket. Opplæring i kulturskolefagene er individuelt tilpasset, langsiktig innrettet og kan gi elever en livslang interesse, for noen også et grunnlag for yrkesutdanning innen kunstfag.

Kulturskoletilbudet har en bredere kunstfaglig portefølje enn grunnopplæringen og retter seg i hovedsak mot barn og unge i alderen 0-19 år. Kulturskolens programtilbud skal ivareta læring, opplevelse, skaping og formidling på alle nivå gjennom bred rekruttering og planmessig opplæring. Tilbudene skal være relevante for elever som ønsker å kvalifisere seg for videregående opplæring og høyere utdanning innen kunstfag. Som lokalt ressurssenter skal kulturskolen også medvirke til å styrke kulturell kompetanse og utfoldelse i lokalsamfunnet gjennom forpliktende samarbeid med skole-, kultur- og helsesektoren. Dette samarbeidet retter seg mot alle innbyggere i kommunen.

Fra Rammeplan for kulturskolen "Mangfold og fordypning": http://www.kulturskoleradet.no/upload/
bruker/dokumenter/Om_oss/Landsmotet/
2014/08_Rammeplan_for_kulturskolen.pdf

Du søker enkelt om plass fra vår hjemmeside: http://www.inderoy.kommune.no/soeknad.113040.no.html

Vi opererer med to frister pr år: 1. mai og 1. desember. Ved ledige plasser har vi nye opptak gjennom hele året.

Målgruppe

I hovedsak barn og unge i alderen 0-19 år.

Kriterier/vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

Pris for tjenesten

Elevkontingenten er per 1.8.2017 kr. 3050,- pr.år (kr.1525,- pr. semester). Pr. 1.8.2018 er elevkontingenten kr. 3130,- pr år (kr. 1565,- pr. semester). Det gis rabatt for søsken og om man deltar i flere disipliner. Friplass kan innvilges etter spesielle kriterier, ta kontakt med NAV for mer informasjon.

Se vår hjemmeside for utfyllende og oppdatert informasjon.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod.

Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

___

Merknader

Kontakt oss:

Sigrid Bjerkan, rektor.
E-post: sigrid.bjerkan@inderoy.kommune.no
Tlf. 74 12 44 60 / 99 27 75 10

Anna Rennemo, inspektør.
E-post:
anna.rennemo@inderoy.kommune.no

Besøksadresse:
Akset kultur- og skolesamfunn
Vennalivegen 15
7670 Inderøy

___

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-11-27 08:32