error_outline
21. januar kl. 15:23

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kunngjøring av planvedtak - Endret reguleringsplan for Venna

Kommunestyret i Inderøy har i møtet 13.10 vedtatt endret reguleringsplan for Venna. Området berører bebygd areal mellom Vennalivegen og fv. 761 fra Fossum Auto til og med Inderøy ungdomsskole.

 

Hensikten med planarbeidet er å gjøre nødvendige planendringer for utbyggingen av Inderøy oppvekst og kultursenter (IOKS). Aktuelle endringer er omlegging av trafikk- og parkeringsareal, ny avkjøring til fv. 761 og omregulering av gnr. 4 bnr. 67 fra boligformål til offentlig formål.

 

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jfr. også forvaltningslovens kap. VI, påklages til overordnet myndighet. Eventuell klage må framsettes skriftlig, og sendes Inderøy kommune innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen tre år fra denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningsloven kap. 15. Eventuelle krav framsettes skriftlig og rettes til Inderøy kommune.

 

Lenker til dokumenter:

 

Vedtak      Plankart        Reguleringsbestemmelser      Planbeskrivelse

 

Skjema