Sentrumstomta

Detaljregulering Sentrumsområdet Nessjordet

Kunngjøring av vedtak

Hovedutvalg Natur i Inderøy kommune vedtok i møte den 5.september 2016 Deatljregulering Sentrumsområdet Nessjordet i medhold av Plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-12.

Planområdet er på Straumen, Nessjordet ved Rema 1000.

Planen medfører 1 tomt for boligblokk + 1 tomt med Forretning/Kontor i 1. etasje, og boliger tillatt i etasjen over såfremt krav om 1500 m2 BRA på F/K er oppfylt. I tillegg er det lagt inn offentlig torg og park med lekeplass, samt areal til gjesteparkering, gangforbindelser og gatetun.

Vedtakene kan i henhold til plan og bygningslovens § 12-12 jfr. også forvaltningslovens kapittel VII, påklages til overordna myndighet. En klage fremstilles skriftlig og sendes Inderøy kommune innen 3uker fra denne kunngjøringen.

Krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 år fra denne kunngjøringen jfr. plan og bygningslovens kap. 5. Evt krav framsettes skriftlig til Inderøy kommune.

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Plankart

Samlet saksframlegg med vedtak

Skjema