A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Hytte

KUNNGJØRING AV VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR FORSELL

Kommunestyret i Inderøy har i møtet 28.09.2015 vedtatt detaljreguleringsplan for Forsell hytteområde. Reguleringsplanen inneholder 15 nye hyttetomter. I tillegg reguleres det inn et område for småbåthavn og utleiehytter.

 

Plandokumentene kan lastes ned fra følgende lenker Plankart, planbeskrivelse, bestemmelser og sluttbehandling

 

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jfr. også forvaltningslovens kap. VI, påklages til overordnet myndighet. Eventuell klage må framsettes skriftlig, og sendes Inderøy kommune innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

 

Krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen tre år fra denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningsloven kap. 15. Eventuelle krav framsettes skriftlig og rettes til Inderøy kommune.

 

Skjema