error_outline
18. januar kl. 18:57

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Mosvik sentrum

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Mosvik sentrum

Kommunestyret i Inderøy har i møte den 26.05.15 vedtatt ny reguleringsplan for Mosvik sentrum. Området omfatter arealet fra F.V. 755, samt tettbebyggelsen mot sjøen og til Nervika.

Bakgrunnen for arbeidet er revidering av sentrumsarealene med tanke på utbygging av boliger og sentrumsfunksjoner. I tillegg er det regulert inn nærmiljøanlegg og grønnstruktur langs Mossa.

Vedtaket er i henhold til plan og bygningslovens § 12-12 og kan påklages etter forvaltningslovens kapittel VI.  En evt. klage skal sendes Inderøy kommune innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen 3 år fra kunngjøring av vedtaket, jfr. plan og bygningslovens kapittel 15. Kravene må sendes skriftlig til Inderøy kommune.

Plandokumentene kan lastes ned fra følgende lenker:

    Plankart        Planbeskrivelse        Reguleringsbestemmelser         Sluttvedtak.

Skjema