Plankart_bilde

Kunngjøring planvedtak - 5053 - Plan-ID 2012001 – Reguleringsplan for Stokkan Steinbrudd

Kommunestyret vedtok i møte 29.10.2021 sak 48/21, Reguleringsplan for Stokkan Steinbrudd Plan-ID 2012001.

 

Vedtak i kommunestyret:

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-12, vedtas Reguleringsendring – Reguleringsplan for Stokkan steinbrudd – PlanID 2012001 slik den er vedlagt saken.

 

Bakgrunnen for saken er ønske om å utvide eksisterende steinbrudd ved Stokkan fra 38,7 daa til ca. 65 daa for å kunne etablere et tilbud om å ta imot og deponere rene jord- og steinmasser. At tiltakshaver/entreprenør kan kvitte seg med overskuddsmasse samtidig med henting av pukk og grus, er både praktisk og økonomisk gunstig. Dette er bakgrunnen for at reguleringsplanen for Stokkan steinbrudd, endres til å omfatte areal utenfor selve bruddet for deponering av rene jord- og steinmasser.

 

De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er:

Det er ikke gjort store endringer etter førstegangsbehandling


Som ledd i kvalitetssikringen av planforslaget, og for å imøtekomme høringsuttalelser, er det gjort mindre endringer. Disse består i hovedsak i følgende momenter:

  • Presisering av planbestemmelsens § 2.7, nevner gjeldene grenseverdier for støy.
  • Presisering av planbestemmelsens § 3.2, angir rekkefølge på bruk av arealer,
  • Utarbeidelse av kartskisse – avgrensning deponi som vedlegg til planbeskrivelsen

 

Om klage og erstatning

Vedtaket kan i henhold til plan og bygningslovens § 12-12, jfr. også forvaltningslovens kap VII, påklages til overordnet myndighet. En klage fremstilles skriftlig og sendes Inderøy kommune innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen 3 år fra denne kunngjøringen jfr. plan og bygningslovens kap. 5. Eventuelt krav framsettes skriftlig til Inderøy kommune.

Postadresse: Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy

Epostadresse: postmottak@inderoy.kommune.no

 

Kartskisse - avgrensing deponi

Planbeskrivelse

Plankart

Stokkan steinbrudd - planbestemmelser

Særutskrift 5053 - Plan ID 2012001 - Reguleringsplan for Stokkan steinbrudd - Andregangsbehandling

Skjema