error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Salberg steinuttak

Kunngjøring vedtatt detaljplan for Salberg steinuttak

Detaljplan for Salberg steinuutak – sak 5/22

Hensikten med reguleringen/omreguleringen er å tilrettelegge for videre drift i Salberg steinuttak.

Bruddets totale areal vil etter utvidelse måle om lag 32 daa. Arealformålet vil i hovedsak være råstoffutvinning og LNFR. Utvidelsen er antatt å gi tilgang på ca. 300.000 m3 med stein ved maks utnyttelse. Det legges til grunn et årlig uttak på ca. 15.000 fm3. Utvidelsen vil sikre drift i bruddet og tilgangen på viktige ressurser i lang tid fremover.

 

Vedtaket kan i henhold til plan og bygningslovens § 12-12 jfr. også forvaltningslovens kap VII, påklages til overordnet myndighet. En klage fremstilles skriftlig og sendes Inderøy kommune innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen 3 år fra denne kunngjøringen jfr. plan og bygningslovens kap. 5. Evt. krav framsettes skriftlig til Inderøy kommune.

Alle plandokumentene ligger på kommunens hjemmeside under kunngjøringer.

 

Driftsplan Salberg

Kartvedlegg - driftsplan

Notat - skredfarevurdering

Planbestemmelser

Planbeskrivelser

Plankart

Plan ROS

Særutskrift - Detaljplan for Salberg steinuttak

Skjema