A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Forslag til Kommuneplanens arealdel 2022-2034

Inderøy formannskap behandlet planforslaget i møte 21.10.2022 i sak 56/22, og vedtok med henvisning til plan- og bygningslovens § 11-14 å legge planen (m/diverse tillegg/ endringer) ut på nytt offentlig ettersyn.

Det ønskes kun tilbakemelding på det som ligger i planforslaget og ikke innspill til ny arealbruk.

Frist for å komme med uttalelser til planforslaget er 16.12.2022.

Høring - Inderøys første frivillighetsplan

Inderøys første frivillighetsplan er nå ute på høring og du er velkommen til å gi dine innspill!

Kartskisse Gruva

5053 - Plan-ID 2021002 - Detaljregulering for Sakshaugvegen 10, Gruva - Kunngjøring vedtak

Kommunestyret vedtok i møte 03.10.2022 sak PS 40/22 Detaljregulering for Sakshaugvegen 10, Gruva (Plan-ID: 2021002)

Mindre endring av reguleringsplan for Vennesborg – PlanID 2007006

Hensikten med reguleringen/omreguleringen er å tilrettelegge for hensiktsmessig utbygging av felt B2.
Trøndelag fylkeskommune kurskveld

Kurskveld om spillemidler

Inderøy kommune inviterer til temakveld mandag 26. september, kl. 18.30 på rådhuset. Vi følger Trøndelag fylkeskommunes digitale kurskveld på storskjerm.

Foto: Tove Helland Pedersen (Trøndelag fylkeskommune)

Arkeolog Inger Marie Kimo registrerer arkeologiske kulturminner

Kulturminneregistrering i Mosvik - fylkesarkeologen orienterer

Mandag 12. september inviteres det til et åpent møte, hvor fylkesarkeologen tar imot nye tips og informerer om arbeidet så langt. 
Kulturstipend for ungdom_2020

Kulturstipend for ungdom

Har du forslag til gode kandidater til Inderøy kommunes kulturstipend for ungdom? Eller er du sjøl ungdom og ønsker å søke stipend?
 

Høring - Røra fabrikker - ny frist etter søknad

Statsforvalteren har bedt om at kommunen legger ut Røra fabrikkers søknad om utsatt frist for å oppfylle krav til utslippstillatelsen.