A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kvalitetsmelding for grunnskolen 2016-2017

Rådmannen har, i møte for hovedutvalg Folk 05.09, lagt fram Kvalitetsmeldingen for grunnskolen 2016-2017.

 

Det er fastsatt i opplæringsloven og i privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld. 31 (2007-2008) framgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Rådmannen har tidligere år brukt Tilstandsrapporten for grunnskolen som navn på den årlige rapporteringen. Man har inneværende år valgt å skifte navn på rapporten til Kvalitetsmelding for grunnskolen.

Rådmann legger fram rapporten for 2016-2017 med fokus på måloppnåelse sett i lys av blant annet mål satt opp i Kvalitetsplanen for grunnskolen, politiske vedtak, Oppvekstplanen for Inderøy kommune og Tilstandsrapporten for grunnskolen 2015-2016.

Kvalitetsmeldingen er skoleeiers verktøy og grunnlag for

  • Analyse og kvalitetsvurdering

  • Dialog og kvalitetsutvikling

  • Strategiutvikling for videre kvalitetsarbeid

 

Kvalitetsmelding for grunnskolen 2016-2017, 28.08.17

Skjema