error_outline
07. juni kl. 10:28

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Gårdsbruk

Kjøp av landbrukseiendom - konsesjon

Formål med loven er å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendomfor å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonslokaler, veier og bruksforhold som er mest ganglig for samfunnet.

Bo- og driveplikt på landbrukseiendom

Formålet med bo- og driveplikten er å opprettholde bosettingen og sikre at produksjonsarealene holdes i hevd.

Lov om forpakting

Lova gjeld forpakting av eigedom, som skal nyttast til jordbruks-eller skogbruksproduksjon.

DSC00511

Floghavrekontrollen i kornproduksjon

Formålet med forskriften er å bekjempe og hindre utbredelse av ugraset flogharvre effektivt.

Nydyrking

Formålet med enne forskriftener å sikre at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til natur- og kulturlandskap. Det skal legges vekt på hensynet til miljøverdier som biologisk mangfold, kulturminner og landskapsbildet. Det skal legges vekt på driftsmessige gode løsninger.

Landbruksvei - bygging

Formålet med forskrift for landbruksvei, er at veien fremmer rasjonell landbruksdrift og ivaretar helhetsløsninger for skogbruk og jordbruk, uavhengig av eiendomsgrenser. Det skal vurderes hva miljømessige konsekvenser, bygging og bruk av veien vil ha for naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv.

Landbrukseiendom - deling etter jordlova

Det er i utgangspunktet forbudt å dele en landbrukseiendom. Formålet er å sikre at en driftsenhet sitt ressursgrunnlag ikke blir redusert.