error_outline
14. januar kl. 16:39

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Lokale tiltak

Det er ingen lokale tiltak i Inderøy kommune. Dersom det kommer lokale tiltak vil denne siden oppdateres.

Oppdatert: fredag 9. juli 2021

 

 

Status 26.05.21 Neste trinn i gjenåpningen – hva skjer i Inderøy kommune i trinn 2?

Overordna kriseledelse har 25.05.21. gjennomgått regjeringens plan for andre trinn i gjenåpningsplanen som trår i kraft fra torsdag 27.mai. Inderøy kommune følger gjenåpningsplanen for andre trinn med unntak av oppstart for grønt nivå i barnehage og skoler.

Her finner informasjon om regjeringens plan for gradvis åpning Du vil her finne informasjon om hva som ligger i trinn 2 for: barnehager, skoler, breddeidrett, kultur, fritidsaktiviteter, sosial kontakt, handelsnæring, serveringssteder osv.

Barnehager og skoler – vi går over til grønt nivå fra og med mandag 31. mai

Inderøy kommune har hatt lite smitte over tid, har god testkapasitet og en løpende oversikt over antall smittetilfeller. Det er opp til hver enkelt kommune å vurdere tiltaksnivået for barnehager og skoler. Ut fra nåværende smittesituasjon i Inderøy så går vi over til grønt nivå i barnehager og skoler fra og med mandag 31. mai.

Vi minner om at det fortsatt er flere tiltak som gjelder på grønt nivå som eks. ingen syke skal møte på skolen/barnehagen, god hygiene, unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming). Tiltak som er godt beskrevet i trafikklysmodellen. Har du spørsmål så ta kontakt med rektor eller styrer.

Selv om vi nå gjør lettelser, må vi være varsomme!

Inderøy kommune er glad for at det blir flere lettelser for barn og unge, men fortsatt må vi være varsomme. Hold deg informert om regler og anbefalinger på helsenorge.no Lokale utbrudd og mer smitte kan gjøre at det blir behov for å ha strengere regler lokalt.

 

Status 15.04.21:

Lokal forskrift for forebygging av koronasmitte (Covid-19), Inderøy kommune

Ikrafttredelse 16.04.2021 kl 00.00 – 20.04.21
Forskriften er fastsatt av Formannskapet i Inderøy kommune 14.04.21, med hjemmel i lov 5.august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer, § 4-1.

Følgende gjelder:

 • Forbud mot arrangement: Organisert aktivitet innendørs for voksne over 20 år er ikke tillatt. Det åpnes for inntil 50 deltakere på kulturelle samlinger innendørs for barn/unge. Det er også gjeldende for idretten.
  Alle arrangementer bør utsettes eller avlyses. Hvis arrangement likevel må avholdes, gjelder nasjonale regler bortsett fra for følgende arrangement hvor makstallet i Inderøy er lavere:
 • Makstall på innendørs arrangement med faste tilviste plasser: 20 deltakere. Unntak for begravelser/bisettelser hvor makstall er 50.
 • Makstall på utendørs arrangement med faste tilviste plasser: 50
 • Begrensning for treningssenter: Treningssenter kan holde åpent kun for innbyggere i Inderøy kommune.
 • Forbud mot skjenking: Det tillates ikke skjenking av alkohol.
 • Hjemmekontor: Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser der det er praktisk mulig.

Straff: Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

Ikrafttredelse og varighet: Denne forskrift trer i kraft 16. april kl 00.00, og varer til og med 20. april 2021.

Formannskapet i Inderøy slutter seg i tillegg til følgende anbefalinger:

 • Minimer den fysiske kontakten utover egen husstand.
 • Hold avstand - tometersregelen opprettholdes.
 • Det anbefales bruk av munnbind ved bruk av offentlig transportmidler (buss/skolebuss og taxi), i butikker, i alle offentlige fellesarealer. Gjelder ikke barn under 13 år.
 • All ferdsel mellom kommunene på Innherred, som ikke er strengt nødvendig, frarådes på det sterkeste.

 

Status 19.02.21:

Lokale anbefalinger innen helse og omsorg, oppdaterte 19.02.21:

 • Bruk av munnbind ved nærkontakt for personell i helsetjenestene videreføres, men kan fravikes i nærkontakt med fullvaksinerte pasienter/brukere. 
 • Ved Mosvik aktivitet- og omsorgssenter, Næss omsorgsboliger og andre boliger med heldøgnsomsorg er det anledning til besøk i beboernes private hjem, men det oppfordres til at fellesarealer fortsatt ikke benyttes av besøkende. Det oppfordres til høyt fokus på smittevern (avstand, hygiene) ved besøk. Vaksinerte beboere kan ha nærkontakt med sine nærmeste pårørende om de selv ønsker det. Besøk skal fortsatt avtales på forhånd og logges i besøksprotokoll. For nærmere info om nasjonale føringer rundt dette se her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/besok-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner/


Status 05.02.21:

Lokale restriksjoner og anbefalinger innen helse og omsorg, videreføres inntil ny beskjed gis.

Dette betyr at:

 • Alle helsepersonell som er i nærkontakt med pasienter skal inntil videre bruke munnbind. 
 • Besøksforbudet ved Betania (Sparbu) oppheves fra 04.02.21, da smittetrykket er lavt og langtidsbeboerne nå er fullvaksinert. Gjeldende nasjonale retningslinjer for smittevern ved besøk i kommunale helse og omsorgsinstitusjoner må følges. Disse vil bli endret fra 08.02.21. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/besok-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner/
 • Ved Mosvik aktivitet- og omsorgssenter, Næss omsorgsboliger og andre boliger med heldøgnsomsorg er det anledning til besøk i beboernes private hjem, men det oppfordres til at fellesarealer fortsatt ikke benyttes av besøkende. Det oppfordres til høyt fokus på smittevern (avstand, hygiene) ved besøk, inntil både beboer og besøkende er fullvaksinert.

 

Status 29.01.21:

For skoler og barnehager i Inderøy har vi nå ingen lokale tiltak. Vi følger de til enhver tids gjeldende nasjonale anbefalinger og tiltak.

Det anbefales fremdeles bruk av munnbind på skolebuss for elever på ungdomsskole og videregående, på buss til og fra skole. Bruk av munnbind er ikke anbefalt for elever i 1.-7. klasse.

Lokale restriksjoner og anbefalinger innen helse og omsorg, videreføres inntil ny beskjed gis. Dette betyr at:

 • Alle helsepersonell som er i nærkontakt med pasienter skal bruke munnbind.
 • Ved institusjon og bofellesskap innskjerpes besøksrestriksjonene. Det er generelt besøksforbud ved Betania (Sparbu). Unntak for beboere som ligger for døden. De kan motta besøk.
 • Ved Mosvik aktivitet- og omsorgssenter, Næss omsorgsboliger og andre boliger med heldøgnsomsorg ber kommunen om at besøk reduseres til det minimale.

 

 

Status 18.01.21:

 

Barnehager og skoler i Inderøy kommune. Følgende gjelder i Inderøy kommune fram til og med den 22. januar 2021:

 • Rødt nivå videreføres for alle barneskoler og barnehager i Inderøy kommune. Inderøy har innført rødt nivå for både ungdomsskolen og Inderøy videregående skole. Ved eventuell stenging av skoler for fysisk undervisning eller stenging av barnehage(r) i ovennevnte perioden, legges det til grunn en forutsetning at det er etablert et tilbud for barn/unge med spesielle behov og/eller barn av foreldre med samfunnskritiske jobber (vedtatt i formannskap 15.01.21)
 • Inderøy kommune planlegger å gå over til gult nivå fra og med mandag 25. januar. Endelig informasjon om overgang til gult nivå kommer i løpet av uka.
 • Det anbefales bruk av munnbind for elever på ungdomsskole og videregående, på buss til og fra skole. Bruk av munnbind er ikke anbefalt for elever i 1.-7. klasse.

 

Lokale tiltak knyttet til idretts, fritid- og kultur arrangementer – barn og unge under 20 år

Inderøy kommune vil på grunn av rødt nivå i barnehage og skole i Inderøy kommune presisere at følgende gjelder til vi går over til gult nivå:  Gjelder fra og med 20. januar:
Innendørs aktivitet: Her må barn og unge følge sin barnehage/skolekohort og opprettholde 1 m avstand også innad i kohorten. For øvrig gjelder at ingen syke skal møte, og at det skal utføres håndhygiene minst før og etter aktiviteten. Uteaktiviteter: Her må barn og unge følge sin barnehage/skolehort og opprettholde 1 m. avstand også innad i denne kohorten. Tiltaket gjelder i perioden fra og med 20. januar til og med søndag 24. januar

 

Lokale restriksjoner og anbefalinger innen helse og omsorg

Vi minner om våre restriksjoner fra 31.12.2020 innen helse- og omsorg, for ansatte og besøkende:
På grunn av økt smitte innføres følgende tiltak innen helse- og omsorg:

 • Alle helsepersonell som er i nærkontakt med pasienter skal bruke munnbind.
 • Ved institusjon og bofellesskap innskjerpes besøksrestriksjonene. Det er generelt besøksforbud ved Betania (Sparbu). Unntak for beboere som ligger for døden. De kan motta besøk.

Ved Mosvik aktivitet- og omsorgssenter, Næss omsorgsboliger og andre boliger med heldøgnsomsorg ber kommunen om at besøk reduseres til det minimale.

Tiltakene gjelder ut januar måned.

 

Status 08.01.21:

Som følge av tilfelle av smitte i 1., 4. og 6. trinn ved Sakshaug skole er hele trinnene og berørte lærere satt i karantene. Karantenen varer i 10 dager fra siste eksponeringsdag/siste dag man har vært i nærheten av smittet. Dvs. at det kan være ulike dager for karanteneslutt. Elever og lærere i aktuelle trinn skal testes ved Rinnleiret.

Sakshaug skole stenges i 10 dager, til og med 18. januar 2021.

En avdeling ved Sakshaug barnehage holdes stengt grunnet smitte hos en familie tilknyttet avdelingen. Alle familier tilknyttet avdelingen settes i karantene og skal testes ved Rinnleiret.

 

Status 05.01.21:

Alle som har vært ved Næss omsorgsboliger fra 26.12 og fram til 05.01.21, skal i karantene i 10 dager (fra den dagen dere var på Næss sist), og dere skal testes for covid-19. Dette henger sammen med utbrudd av covid-19 blant ansatte og beboere ved Næss omsorgsboliger.

Vi ber deg om å ta kontakt med servicetorget Inderøy kommune 74 12 42 00,  og registrer deg på ei liste, slik at smittesporingsteamet kan ta kontakt med deg for testing.

 

Status 04.01.21:

Rødt nivå innføres nå på alle barnehager, skoler og kulturskolen
Overordna kriseledelse har ut fra utviklingen av smittesituasjonen besluttet at det innføres «rødt nivå» i alle private og kommunale barnehager og skoler. Det betyr at tiltakene skjerpes og rødt nivå gjelder fra og med 5. januar og ut uke 2. Det jobbes med å sende ut informasjon til foresatte i barnehage, skole og kulturskolen.

Helse- og omsorg – Næss omsorgsboliger
Det er iverksatt et strengere isolasjonsregime og vi har høyna smitteverntiltakene. Flere ansatte er nå i karantene og ledelsen jobber med å bemanning til tjenesten.

 

Status 03.01.21:

Mosvik barnehage holder stengt i uke 1, annet enn for barn av foresatte i samfunnskritiske jobber.

Mosvik skole gjennomfører hjemmeundervisning mandag 4.01 og tirsdag 05.01 i påvente av de siste testresultatene. Overordnet kriseledelse tar en ny vurdering om tiltak knyttet til Mosvik skole tirsdag ettermiddag.

Det anbefales bruk av munnbind for elever på ungdomsskole og videregående, på buss til og fra skole. Bruk av munnbind er ikke anbefalt for elever i 1.-7. klasse.

Inderøy ungdomsskole: 

 • Heves til rødt nivå – dette på bakgrunn av nye statlige innstramninger av smittevernregler
 • Dette vil si at det blir delvis hjemmeundervisning og delvis klasseundervisning fra tirsdag 5. januar
 • Mandag 4. januar holdes skolen stengt slik at ledelsen og lærerne kan planlegge det videre undervisningsopplegget framover. Denne dagen legges det opp til hjemmeskole.
 • Det er sendt ut et eget informasjonsskriv til foresatte i kveld den 3. januar 2021.

 

Helse- og omsorg: 

Restriksjoner fra 31.12.2020 innen helse- og omsorg, for ansatte og besøkende:
På grunn av økt smitte innføres følgende tiltak innen helse- og omsorg:

 • Påbud av munnbind for all helsepersonell som er i nærkontakt med pasienter.
 • Ved institusjon og bofellesskap innskjerpes besøksrestriksjonene. Det er generelt besøksforbud ved Betania (Sparbu). Unntak for beboere som ligger for døden. De kan motta besøk.

Ved Mosvik aktivitet- og omsorgssenter, Næss omsorgsboliger og andre boliger med heldøgnsomsorg ber kommunen om at besøk reduseres til det minimale.

Tiltakene videreføres ut januar måned.

 

Avlys besøk og sosiale treff fram til 18. januar:

 • Det anbefales at vi alle minimerer sosial kontakt de nærmeste to ukene, og utsetter eller avlyser alle samlinger i privat regi.  
 • Alle fritidsaktiviteter, også for barn og unge, innstilles i to uker.
 • Gruppetimer i treningsstudio opphører – individuell trening kan gå som normalt.
 • 1:1-virksomheter bør bruke munnbind, for eksempel frisør, fysioterapeut m.fl.

 

 

Status 14.12.2020:

Det er ingen lokale tiltak i Inderøy kommune.

Information i English: Status 14.12.2020: 

There are no local restrictions in Inderøy municipality.

 

Information from Norwegian Institute of Public HealthEngelsk_flagg.jpg

Skjema