error_outline
17. september kl. 10:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Medlemmer Styrer, råd og utvalg 2012-2015

Arbeidsmiljøutvalg

Inderøy: 3 medlemmer fra arbeidsgiver – 2 politikere + rådmann med varamedlemmer

Mosvik: Administrativt – 3 medlemmer med varamedlemmer fra administrasjonen

Vedtak: 3 medlemmer fra arbeidsgiver – 2 politikere + rådmann med varamedlemmer

1. Ida Stuberg / Trine Berg Fines

2. Harald Ness / Signar Berger

 

 

Klageutvalg

Inderøy: 5 medlemmer

Mosvik: 3 medlemmer med varamedlemmer – leder og nestleder skal velges.

Vedtak:

Formannskapet

 

Ungdomsråd

Inderøy: 1 medlem

Mosvik: 2 medlemmer med varamedlemmer

Vedtak: 1 medlem med varamedlem

Ida Stuberg / Trine Berg Fines

 

 

Heimevernsnemnd

Inderøy: 3 medlemmer – 2 valgt av kommunestyret og 1 av lensmannen

Mosvik: 2 representanter med varamedlemmer

Vedtak: 3 medlemmer – 2 valgt av kommunestyret og 1 av lensmannen

Politisk:

Carl Ivar von Køppen

Hilde Melhus

 

Tilflyttingsnemnd (UTGÅR – løses gjennom beredskapsplan)

Skatteutvalg (UTGÅR)

 

Inderøy fjellstyre for Heia statsallmenning

Vedtak: 5 medlemmer med varamedlemmer. Leder og nestleder skal velges

Medlemmer: Vara:

Kjetil Helgesen / Liv Grindberg

Margareth Halle / Hilde Enes

Anders Røflo / Ingeborg Lorås

John Halvor Berg / Roger Austad

Ingrid Nestvold / Kristian Austad

Leder: Kjetil Helgesen

Nestleder: Margareth Halle

 

Verran-Inderøy fjellstyre/forsterket fjellstyre for Sandsæter statsallmenning

Vedtak: 3 medlemmer med varamedlemmer.

Medlemmer: Vara:

Ole Tronstad / Christina Wolan

Ida Stuberg / Ole Anders Iversen

Signar Berger / Arild Vist

 

Fjellstyre for Sliper og Høgfoss og Skavdal og Røsshei statsallmenning

Vedtak: 5 medlemmer med varamedlemmer, leder og nestleder skal velges

Medlemmer: Vara:

Geir Jostein Ørsjødal / Ann-Kristin Wiik Langfjæran

Trond Staberg / Malin Lyng Sliper

Erna Markhus / Daniel Hamstad

Ann Kristin Jenssen / Toril Selseth

Vidar Eriksen / Gunn Oddny Olsen

Leder: Geir Jostein Ørsjødal

Nestleder: Trond Staberg

 

Beredskapsråd

Inderøy: 4 medlemmer med varamedlemmer inkl. 1 medlem fra Røde Kors.

Vedtak: 2 medlemmer med varamedlemmer

1. Ida Stuberg / Trine Berg Fines

2. Ole Anders Iversen / Ragnar Nossum

 

Utvalg for lokale stedsnavn

Inderøy: 5 medlemmer: 3 politisk oppnevnte med varamedlemmer i rekkefølge og 2 personer

oppnevnt av rådmannen.

Mosvik: Formannskapet

Vedtak: 5 medlemmer: 3 politisk oppnevnte med varamedlemmer i rekkefølge og 2 personer

oppnevnt av rådmannen (politisk oppnevnte etter forslag på to personer fra Inderøy museum- og

historielag og en person fra Mosvik historielag).

Medlemmer: Vara:

Jørgen Røflo Olav / Andreas Moen

Nils Undersåker / Åshild Vang

Jorid Klette Berg / Otte Vatn

 

Styret for kommuneskogen

Inderøy: 3 medlemmer med varamedlemmer i rekkefølge

Mosvik: Formannskapet

Vedtak: Formannskapet

 

Fellesrådet for soknerådene

Vedtak: 1 medlem fra formannskapet med varamedlem fra formannskapet

Petter Vesterås / Lena O. Heggstad

 

Overformynderi

Vedtak:

1 forretningsførende overformynder med varamedlem : Berit Aftret / Mabel Løvhaug

1 overformynder med varamedlem : Kåre Bjerkan / Marit Røli

Kommentar: Sannsynligvis vil overformynderiet bli overtatt av Fylkesmannen i løpet av 2012. Ved

valg bør det tas hensyn til kunnskap/ kompetanseoverføring fra begge kommuner.

 

Folkevalgt nemnd DMS Inntrøndelag

Inderøy: 3 representanter med vararepr.

Mosvik: 2 representanter med vararepr.

Vedtak: 3 representanter med vararepr (blir fastlagt gjennom egen avtale).

Trine Berg Fines / Arne Bragstad Rannem

Ragnar Nossum / Ann-Kristin Wiik Langfjæran

Lise Eriksen / Trond Bjørken

 

Folkevalgt nemnd kommunelege INVEST

Vedtak: 3 representanter med vararepr. (personidentisk med folkevalgt nemnd DMS).

 

Felles klageinstans DMS Inntrøndelag

Vedtak: 1 medlem med varamedlem

Carl Ivar von Køppen / May Kojan

 

Samarbeidsutvalg for skolene

Vedtak: 1 medlem med varamedlem for hver skole (7 skoler)

Lyngstad

Camilla Iversen / Sidsel Trønsdal

Røra

Geir Tore Strand / Ingrid Alstad

Sakshaug

Ragnhild Kjesbu / Harald Ness

Sandvollan

Arne Bragstad Rannem / Kirsti Grøtan

Utøy

Per Egil Undersaaker / Christina Wolan

Mosvik

Hilde Melhus / Tor Sivert Elnan

Inderøy ungdomsskole

Ragnar Nossum / Siv Furunes

 

Representantskap Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Vedtak: 1 representant med varamedlem (blir fastlagt gjennom selskapsavtale).

Ida Stuberg / Trine Berg Fines

 

Representantskap PPT Inderøy og Leksvik IKS

Vedtak: 1 representant med varamedlem (blir fastlagt gjennom selskapsavtale).

Ida Stuberg / Trine Berg Fines

 

Representantskapet Innherred Renovasjon IKS

Vedtak: 2 medlemmer med varamedlemmer (blir fastlagt gjennom selskapsavtale).

1. Ida Stuberg / Leif Hjulstad

2. Harald Ness / Signar Berger

 

Representantskap Inntrøndelag brannvesen IKS

Vedtak: 2 representanter med varamedlemmer (blir fastlagt gjennom selskapsavtale).

1. Ida Stuberg / Trine Berg Fines

2. Harald Ness / Signar Berger

 

Representantskap Innherred interkommunale legevakt IKS

Vedtak: 1 representant med varamedlem (blir fastlagt gjennom selskapsavtale).

Ida Stuberg / Trine Berg Fines

 

Havnerådet for Indre Trondheimsfjord havnevesen

Vedtak: 1 representant med varamedlem

Ida Stuberg / Trine Berg Fines

 

Naboer AB - generalforsamling

Vedtak: 1 representant med varamedlem.

Ida Stuberg / Trine Berg Fines

 

Inn-Trøndelag interkommunale utvalg mot akutt forurensning

Vedtak: 1 representant med varamedlem

Ole Anders Iversen / Izabela Vang

 

Representanter til styret for Inderøy museum/ kontaktpersoner Stiklestadmuseene

Vedtak: 2 representanter med varamedlemmer i rekkefølge

Otte Vatn

Kari Nyborg

Vara:

1. Tore Huseth

2. Bjarne Kvistad

Museumsnemnd Mosvik

5 medlemmer med varamedlemmer

 

Egen sak vil bli fremmet ang. museene.

 

Representant til Reitanfondets årsmøte

Vedtak: 1 representant med varamedlem

Reidar Sundal / Siv Furunes

 

Representant i styret for Stiftelsen Trønderfrukt

Vedtak: 1 representant med varamedlem

Ida Stuberg / Bjarne Kvistad

 

Representanter til samfunnshusenes andelslags representantskap

Sandvollan samfunnshus

Vedtak: 6 representanter med varamedlemmer

Olav Holmen / Tone Westrum

Bjørg Tessem / May Lise Herstad

Svein Gangstad / Grete Meistad

Ståle Berg / Jostein Berg

Laila Hollås / Ivar Bjerkan

Ida Stuberg / Sivert B. Rannem

1 styremedlem med varamedlem

Kirsti B. Rannem Teveldal / Øystein Lorentsen

 

Røra samfunnshus

Vedtak: 4 representanter med varamedlemmer i rekkefølge

Margareth Halle

Terje Arnevik

Laila Iversen

Kjetil Helgesen

Vara:

Hilde Enes

Kjell Ystgård

Anita Axelsson

Ingeborg Lorås

 

Inderøy samfunnshus

Vedtak: 6 representanter med varamedlemmer i rekkefølge

1. Leif Hjulstad

2. Ragnhild Kjesbu

3. Petter Vesterås

4. Izabela Vang

5. Lena O. Heggstad

6. Bjarne Kvistad

Vara:

Hallvard Ness

Jorunn Bjerkan

Willy Petersen

Aud Karin Holmern

Ivar J. Bjerkan

Eivind Fossum

 

Lyngstad samfunnshus

Vedtak: 5 representanter med varamedlemmer i rekkefølge

Medlemmer:

1. Oddvar Fossum

2. Magnhild Seem

3. Kjell Magne Laugtug

4. Elin Wist

5. Bjarne Martin Lyngstad

Varamedlemmer:

Kjell Fossum

Camilla Iversen

Henry Nakken Ulstad

Sidsel Trønsdal

Rune Vang

 

Mosvang kulturhus

Vedtak: 2 representanter med varamedlemmer i rekkefølge

1. Tore Nyborg

2. Gunn Oddny Olsen

Vara:

1. Carl Ivar von Køppen

2. Ann-Kristin Wiik Langfjæran

 

Representant til kontrollkomiteen for Inderøy samfunnshus AL

Vedtak: 1 representant med varamedlem

Thorbjørn Aasheim / Anne Siri Sakshaug

 

Styret for internettkafeen

Vedtak: 1 representant med varamedlem

Margareth Halle / Olaf Stuberg

 

Valgkomite for rådet ved Sund folkehøgskole

Vedtak: 2 medlemmer med varamedlemmer

1. Ragnar Nossum / Ann-Kristin Wiik Langfjæran

2. Lena Oldren Heggstad / Mira Huseth

 

Representant i valgnemnd til konfliktråd

Vedtak: 1 representant med varamedlem

Ida Stuberg / Trine Berg Fines

 

Representantskap KomRev Trøndelag IKS

Vedtak: 1 representant med varamedlem

Ida Stuberg / Trine Berg Fines

 

Representantskap KomSek Trøndelag IKS

Vedtak: 1 representant med varamedlem

Ida Stuberg / Trine Berg Fines

 

 

Styret for skatteoppkrevingskontoret - § 27 kommunelov

Vedtak: 1 medlem med varamedlem (rådmannen)

Rådmann / Rådmannens stedfortreder

 

Styret i Mosvik vannverk SA

Vedtak: 1 representant med varamedlem

Geir Jostein Ørsjødal / Edel Brøndbo

 

Grong sparebank forstanderskapet

Vedtak: 1 representant til forstanderskapet

Trine Berg Fines

 

Bygdeboknemnd

5 medlemmer med varamedlemmer

Egen sak til fellesnemnda

 

Vannregionutvalget

1 medlem med varamedlem (Leder Hovedutvalg Natur)

Administrativt

Vedtak: 1 medlem med varamedlem

Ole Anders Iversen / Izabela Vang

 

Transportnemnd

1 medlem + 1 fra pensjonistlaget, handicapforbundet og pleie- og omsorg

Vedtak: Oppnevnes administrativt

 

Styringsgruppe Inderøy 2020

Vedtak: 5 medlemmer, 3 politisk valgte og 1 oppnevnt av næringsforeningen og 1 oppnevnt av

landbruksorganisasjonene

Politisk:

Ida Stuberg

Trine Berg Fines

Signar Berger

 

For utvalgene nedenfor skal forslag og valg av medlemmer skje fra 01.01.2013.

-Forliksråd

-Møtefullmektiger til forliksrådet

-Lagrettsmedlemmer, meddommere og skjønnsmenn

-Særskilt utvalg for jordskiftesaker

 

Trafikksikkerhetsutvalg:

Vedtak: Hovedutvalg Natur 

Skjema