A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Mer mat

Mer mat - tryggere samfunn

Landbruksprosjektet "Mer mat- tryggere samfunn" er et toårig prosjekt (2017-2018) som tar for seg hvordan vi lokalt kan bidra til den Trønderske målsettingen om økt matproduksjon og verdiskaping i landbruket. 

 

Bakgrunn

I perioden 2011 – 2013 ble veivalgs prosjektet "Mulighetenes Landbruk" gjennomført i Inderøy kommune. "Mulighetens Landbruk" var et rekrutterings- og utviklingsprosjekt som skulle se på rekruttering til landbruket i Inderøy, opprettholde og øke det tradisjonelle landbruket, utvikle eksisterende tilleggsnæringer og nye næringer knyttet til landbruket og øke bolyst på bygda.

"Mulighetenes Landbruk" ble fulgt opp med et forprosjekt, "Økt matproduksjon i Inderøy", som ble gjennomført i perioden 2015-16. Forprosjektet ble bygget på erfaringer og innspill fra prosjektet "Mulighetenes Landbruk" hvor det var ønske om å videreføre et mer konkret prosjekt opp mot målet om økt matproduksjon i takt med befolkningsveksten.

Gjennom stortingsmelding nr 9 (2011-2012)" Velkommen til bords", har Stortinget vedtatt at matproduksjonen i Norge skal økes i takt med befolkningsveksten. Det vil si at matproduksjonen skal økes med 20% fram mot 2030. Trøndelag har et stort potensial for økt produksjon i landbruket. Derfor har regionalt bygdeutviklingsprogram for Trøndelag satt et mål om økning på 30% i samme periode. 

Strukturendringene i landbruket, med større produksjonsenheter og færre aktive foretak, påvirker samfunnsutviklingen i fylket. Det er et nasjonalt mål å øke matproduksjonen med 20 % innen 2030. Trøndelag har et stort potensial for økt produksjon i landbruket, og Regionalt bygdeutviklings­program for Trøndelag har et mål om økning på 30 % i samme periode. Markedsutviklingen innenfor lokale matspesialiteter, natur- og kulturbasert reiseliv, samt grønne velferdstjenester, gir gode utviklingsmuligheter med utgangspunkt i lokale ressurser. Inderøy har naturgitte betingelser og en lokalisering sentralt i Innherred, som gir potensial for å ta en vesentlig del av veksten.

Dersom Trøndelag skal lykkes med 1,5 % årlig vekst (30 % innen 2030), må Inderøy ta et større ansvar for veksten.

Problemstilling:

Hvordan kan landbruksnæringa i Inderøy bidra til å nå målet om økt matproduksjon og økt verdiskaping?

Formål

Inderøy Kommune skal øke sin årlige matproduksjon og verdiskaping med utgangspunkt i jordbrukets ressurser med minimum 2 prosent pr år fram mot 2030

Resultatmål

Prosjektet skal skape fokus og økt forståelse blant gårdbrukere i Inderøy som grunnlag for at landbruket i Inderøy kan øke sin matproduksjon og verdiskaping i tråd med lokale, regionale og nasjonale føringer fram mot år 2030.  

Du kan lese mer om prosjektet her

Sluttrapport kan du leseher

Eller kontakte prosjektleder Lars Harald Daling

 

Skjema