error_outline
22. januar kl. 14:52

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Musikk-vitamin pilot er i gang!

Fredag 30. september 2016 ble det holdt inspirasjonskurs for ansatte ved Inderøyheimen og kulturskolen. I tillegg til kommunens egne ansatte, deltok flere eksterne interesserte. Selve kurset ble holdt av lege Hanne Solfrid Berg fra Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Hun ga deltakerne en innføring i hvordan musikkbasert miljøbehandling kan brukes som medisin for mennesker rammet av demens.

Musikk-vitamin pilot er støttet av Nord-Trøndelag fylkeskommune og er et tverrfaglig og tverrsektorielt prosjekt og organisatorisk forankret i kulturskolen. Prosjektbeskrivelsen er utarbeidet i samarbeid mellom kulturskolen og kommunens Livsgledekonsulent. Prosjektet er forankret i Livsglede for eldre og slik det ligger til rette for i flere statlige og kommunale planverk så som:

•             Stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg

•             Mangfold og fordypning: Rammeplan for kulturskolen, kap. 1 og 2

•             Kommunedelplan for helse og omsorg (2012-2019, Inderøy kommune)

•             Kulturplan (Inderøy kommune)

•             Folkehelseplan for Inderøy kommune 2014-2025

•             Kulturskoleplan (Inderøy kommune)

I St.melding 29 Morgendagens omsorg kap.5.2.1 Kultur og omsorg, står det blant annet:

Bruk av kunst og kultur i omsorgstjenesten kan tjene mange ulike formål. Kunst og kultur har sin

egen verdi som kilde til opplevelser og til å finne språk og uttrykksformer som kan formidle reaksjoner, inntrykk, tanker og erfaringer som det ellers kan være vanskelig å sette ord på. Videre

kan sang, musikk, bevegelse og dans være en del av den gode omsorgen, og skape meningsfulle felleskapsopplevelser i hverdagen. Sist, men ikke minst, kan bruk av kulturuttrykk ha behandlende og terapeutisk effekt. Kunst og kultur bør derfor i større grad brukes innovativt til å utvikle nye metoder og faglige tilnærminger i omsorgstjenestene. Kultur og omsorg må spille sammen i et tett tverrfaglig samarbeid som både stimulerer kropp og sjel og aktiviserer tanke og følelsesliv.

 

Målet er at pilotprosjektet vil bidra til:

•             økt livskvalitet og velvære for den enkelte beboer

•             dempe uro og mobilisere beboernes egne ressurser

•             redusere kostnader

•             legge et godt grunnlag for gjennomføring av et større og flerårig Musikk-vitaminprosjekt.

 

Prosjektet Musikk-vitamin pilot er å regne som et forprosjekt. Man håper med dette å gjøre seg erfaringer og danne et godt grunnlag for videre arbeid. På grunn av prosjektets rammer, er Inderøyheimen valgt som arena for prosjektet, men det er et uttalt mål at Musikk-vitamin også blir å finne på Mosvik sykehjem etter hvert.

Prosjektleder Anna Rennemo er svært fornøyd med hvordan inspirasjonskurset ble mottatt av de fremmøtte og at vi i regionen er privilegert som har det nasjonale kompetansesenteret for kultur, helse og omsorg på Levanger så tett på. Hun sier videre, "Musikk-vitamin pilot er et prosjekt som vil kunne bidra til relevant innovasjon for å møte samfunnets fremtidige behov innen omsorgssektoren. Nettverksbygging innad i kommunen, og mellom landets øvrige kommuner, samt å knytte til seg det nasjonale kompetansesenteret for kultur, helse og omsorg på Levanger, vil sikre at også andre kan dra nytte av de erfaringene vi gjør oss i dette pilotprosjektet. Målet er at forskningsmiljøene skal se prosjektet som attraktivt, og med det sikre det videre spredningsarbeidet. Den viktigste indikatoren for suksess vil uansett være den enkelte beboer på institusjonene. Musikk-vitamin skal gi den enkelte nettopp det, et vitamintilskudd for økt livskvalitet og velvære, og å mobilisere potensialet i den enkelte beboers egne ressurser".

Musikk-vitamin pilot
Noen av deltagerne på kurset: foran fra venstre, Gudrun Grande, Ruth Henny Sandstad, Evy Jacobsen, Mona Bakkevoll, Toril Gullberg Røli, Steffen Flasnes

Skjema