error_outline
29. november kl. 14:22

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Naturvernområder i Inderøy kommune

Naturvernområder opprettes for å bevare naturverdier av nasjonal betydning. I Inderøy kommune er fire områder vernet for å bevare viktige hekkeplasser for sjøfugl (Rolsøya, Kvamsholman, Giplingøya og Hoøya). Vikaleiret er vernet for å bevare et område med spesiell verdi som hvile- og beiteområde for vade- og andefugler. Ørdalen naturreservat er vernet for å bevare et kalkrikt barskogområde med et særpreget planteliv og som er lite påvirket av menneskelig aktivitet. Skavdalen naturreservat har høye naturverdier spesielt knyttet til gammel lavlandsgranskog på rik berggrunn, med spesielle kvaliteter knyttet til kalkgranskog, bekkekløft og elementer av boreal regnskog. Kammen og Kalddalen naturreservat er vernet for å bevare et variert område med gammel og lite påvirket skog.

 

Kart og informasjon om naturvernområdene ligger i Naturbase: Kammen og Kalddalen naturreservat, Skavdalen naturreservat,  Ørdalen naturreservat, Rolsøya naturreservat, Giplingøya fuglefredningsområde, Hoøya naturreservat, Kvamsholman biotopvernområde og Vikaleiret fuglefredningsområde.

Kommunen er forvaltningsmyndighet for Ørdalen, Rolsøya, Giplingøya, Hoøya og Kvamsholman. Det innebærer ansvar for å forvalte disse områdene i tråd med verneformålet, og treffe nødvendige tiltak hvis verneverdier trues. Les mer om kommunens myndighet og plikter på Miljøkommune.no.

Rolsøya_400x300.jpg

Rolsøya

Skjema