Oppstart reguleringsplan for Røset boligfelt

Det varsles oppstart av detaljreguleringsplan for «Røset boligfelt», med plan-id 2023004, på Straumen i Inderøy kommune, jf. pbl § 12-8.

Planområdet er ca. 18,3 daa og omfatter i hovedsak deler av eiendom gnr/bnr 133/4, 134/1 og 134/2.

Utbyggingsavtale er aktuelt for å få etablert tilstrekkelig kapasitet på vann- og avløpsnett og for å få opparbeidet trafikksikker atkomst til området.

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av ca. 12 boenheter i tråd med areal B4 i kommuneplanens arealdel. For å sikre adkomst til området må det reguleres ny veg inn til området. Veg vil også erstatte adkomst til eksisterende boliger langs vegen. Linje for ny veg er som vist i kommuneplanens arealdel. Det er i planens begrensning tatt med en del dyrka mark på grunn av planlegging av ny vegløsning og tilbakeføring av eksisterende vegløsning. Det forventes innsnevring av planområdet gjennom planarbeidet.

Planen er i oppstartsmøtet med Inderøy kommune vurdert til ikke å falle inn under forskrift om konsekvensutredning.

Planen fremmes av Trønderplan på vegne av forslagsstiller GAFA AS.

Innspill og spørsmål i forbindelse med planarbeidet rettes til Trønderplan v/Erlend Gystad, postboks 3005, 7709 Steinkjer, eg@tronderplan.no. Frist for innspill er satt til 29.06.2023.