Nytt demensteam i Inderøy kommune

Helhetlig demensarbeid i Inderøy kommune

I følge demensplan 2015 er «tilstrekkelig og tidlig utredning av personer med demens en forutsetning for å kunne gi hensiktsmessig behandling og omsorg. En diagnose vil kunne gi pasient, pårørende og hjelpeapparatet en realistisk mulighet for planlegging og iverksetting av nødvendige tiltak.
Utredning er også viktig for å kunne utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer.»

Demensplan 2015 framholdt demensteam og/eller demenskoordinator som mulige måter å følge opp det helhetlige demensarbeidet på.Allerede på vårparten 2014 ble det besluttet å sette sammen et demensteam i Inderøy kommune. I løpet av sommeren ble det klart hvem som skulle utgjøre teamet:

Mari Bragstad Hammer, sykepleier og demenskoordinator

May Liss Breivikås, sykepleier

Kirsten Lyngsmo, hjelpepleier

Hege Tangstad, helsefagarbeider

Heidi Dale, ergoterapeut

Demensteamet er et tverrfaglig sammensatt team som består av helsepersonell som allerede arbeider i kommunen.

I september 2014 var vi på et to-dagers kurs i Trondheim i regi Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Der fikk vi grundig opplæring i de ulike utredningsverktøyene vi bruker, og oppstarten var offisiell i gang.

Demensteamet er ment å skulle være et lavterskel-tilbud som alle kan ta uforpliktende kontakt med. Du kan være pårørende, nabo, arbeidskollega eller annet. Vi kan imidlertid ikke starte en eventuell kartlegging før vi har hatt kontakt med personens fastlege.

Vi i demensteamet er behjelpelige med blant annet kartlegging av hjelpebehov, samtaler og oppfølging av den demente og dennes pårørende, veiledning og hjelpemidler som kan støtte hukommelsen og bidra til økt sikkerhet.

Av erfaring vet vi at terskelen for å søke hjelp er høy, og at det å få snakke med noen som forstår situasjonen er viktig når man endelig tar kontakt.Vi ønsker å kunne fange opp personer med demens så tidlig som mulig i sykdomsutviklingen. Dette er viktig for å kunne opprette kontakt og god dialog med den demente og dens pårørende, slik at vi kan legge til rette for godt samarbeid videre. Tidlig kontakt er også vesentlig for å kunne legge hjemmesituasjonen bedre til rette slik at den demente kan bo hjemme så lenge som mulig, og for å kunne sette i gang riktige tiltak til riktig tid.

I Inderøy har vi både demensteam og demenskoordinator. Koordinatoren har sin funksjon inn i en sykepleierstilling på Inderøyheimen, og er også en del av demensteamet.

Demenskoordinatoren har koordineringsansvaret mellom pasient/pårørende, helsevesenet og de ulike hjelpetilbudene. Koordinatoren har også et overordnet ansvar for demensteamet og at teamets oppgaver gjennomføres på en best mulig måte.
Demenskoordinator har samtidig et ansvar for kompetanseheving. Dette er aktuelt både innen kommunens helsepersonell, men også for pårørende som ønsker mer informasjon og kunnskap om sykdommen. Av erfaring vet vi at dette er et behov veldig mange pårørende opplever.

Vi oppfordrer derfor alle som har spørsmål, frustrasjoner, ønsker noen å prate med eller andre behov, til å ta kontakt med oss! Vi tar imot, og skal hjelpe så godt vi kan.

 

Slik kommer du i kontakt med oss:

Demenskoordinator tlf. 95918093 eller mari.bragstad.hammer@inderoy.kommune.no

Tildelingskontoret tlf: 74 12 43 54/ 74 12 44 63

Tildelingskontoret videreformidler til demenskoordinator dersom det kommer henvendelser dit.

Demensdamer_726x400.jpg

Demensteamet, her representert ved: Mari Bragstad Hammer, May Liss Breivikås og Hege Tangstad.

 

 

 

2015-03-25 Nina Markhus
Tips en venn  Skriv ut