error_outline
14. januar kl. 16:39

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Offentlig ettersyn

 Reguleringsplan for Lillesund og Sundsøya.

Hovedutvalg Natur har i møte 15. februar 2010 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Lillesund og Sundsøya ut til offentlig ettersyn.
 
Planområdet omfatter arealene nord for rv. 755 fra Straumbrua til og med Sundsøya industriområde, samt landbruksområdene på Sundsøya. Området foreslås regulert til bolig, næring, industri, landbruk og grøntarealer. Det foreslås også regulert inn utsiktskorridorer med begrensninger på ny bebyggelse.
 
Innspill til planforslaget rettes til Inderøy kommune innen 6. april 2010.

Dokumenter til offentlig ettersyn:

 

 

 ELDRE PLANSAKER:

 

Strandvegen 7 - 9: Endring av reguleringsplan og byggesak

I samsvar med reglene i plan- og bygningsloven har Hovedutvalg Natur har 21. september 2009 vedtatt å legge forslag til endring i reguleringsplan for Straumen sentrum, og søknad om byggetillatelse for Strandvegen nr. 7-9 ut til offentlig ettersyn:

Planforslaget omfatter eiendommen gnr. 1 bnr. 52 i Strandvegen på Einhaugen. Området foreslås omregulert fra eneboligbebyggelse til område for tomannsboliger.

I byggesøknaden som ligger til ettersyn sammen med planforslaget er det søkt om 3 separate bygninger i en etasje med sokkel og loft. Det er to selvstendige boenheter i hvert bygg.

Planen er lagt ut til ettersyn på kommunehuset, Inderøy bibliotek og på kommunens nettside.

Eventuelle uttalelser til planforslag eller byggesøknad rettes skriftlig til Inderøy kommune innen 6. november 2009.

Dokumenter til offentlig ettersyn: 

 
Relevante dokumenter i saken:

 

Kommunedelplan for Røra

Formannskapet har vedtatt å legge forslag til kommunedelplan for Røra ut til offentlig ettersyn. Frist til å komme med uttalelser er 1. september 2009.

Vedtak om offentlig ettersyn

Kommunedelplan - tekst

Kommunedelplan - kart

Spørsmål til planen kan rettes til Kristin Volden, tlf 74124281,  kristin.volden@inderoy.kommune.no

 

Skjema