error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Pågående prosjekter veg, vann og avløp

Vennesborg - Bygging av ny veg og parkeringsplass- samt oppgradering av overvannssystem

Den private Vennesborgvegen vil forlenges og bli kommunal og får en parkeringsplass for bedre tilkomst til friarealene på Vennesborg. Arbeidene settes i gang sommeren 2022 og gjennomføres av Farbu og Gausen AS gjennom kommunens rammeavtale. Samtidig vil entreprenøren også legge til rette for infrastruktur til 4 boligtomter for privat utbygger i området og gjennomføre tiltak som bedrer overvannsproblematikken ved Sakshaugvegen og Vennalivegen.

Sundsnesset - Oppgradering av veg, vann, og avløpsnett

Sundsnesset står for tur for oppgradering av veg, vann, og avløpsnettet. Egen side med mer informasjon om prosjektet kommer.

Ny gang- og sykkelveg og nytt avløpsanlegg langs fv. 755 (Utøyvegen) mellom Kvistadbakken og Kvamshaugan

Arbeidene med gang- og sykkelveg og avløpsanlegg samordnes mellom kommunen og fylkeskommunen. Bruk av den nyrenoverte Kvamshaugan og ny gang- og sykkelveg vil gi en vesentlig forbedring av trafikksikkerheten lang fv. 755. Gående og syklende får et parallelt tilbud langs fylkesvegen mellom det nye oppvekstsenteret og Straumen sentrum.

I forbindelse med bygging av gang- og sykkelvegen med fylkeskommunen som byggherre og vegeier, vil Inderøy kommune rehabilitere, og på enkelte strekninger bygge nytt, avløpsanlegg. Dette gir mulighet for å sanere spredt avløp på strekningen. De som mangler kommunalt drikkevann på strekningen vil få mulighet til å kople seg på kommunens vannledning. Kommunen og fylkeskommunen samarbeider også om å skifte ut avløpsledninger fra fv. 755 og ned til Straumen kloakkrenseanlegg. Dårlige ledninger og kummer langs Hamnavegen skiftes også ut.

Austad AS vant anbudet for gang- og sykkelvegen og avløpsanlegget og arbeidet er starte. Ferdigstilling er planlagt høsten 2023.

Fylkeskommunen oppdaterer informasjon om prosjektet på følgende side: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/veg/prosjekter2/gang--og-sykkelveger/

Oppgradering veg-, vann- og avløpsanlegg i boligfelt

Veg-, vann- og avløpsanlegg i noen av boligfeltene i kommunen er meget dårlig. Anleggene fungerer ikke som forutsatt. Spesielt gjelder dette der takvann/overflatevann går i samme ledning som kloakk, noe som fører til overbelastning på kloakkpumpestasjoner og kloakkrenseanlegg, samt at lekkasjer og overløp gir uønsket forurensing. Ødelagte vannledninger gir usikkerhet i vannforsyningen. Noen av vegene er i svært dårlig forfatning. I de nærmeste årene står disse boligfeltene for tur for oppgradering av veg-, vann- og avløpsanlegg:

  • Sundsnesset i 2022
  • Vangslivegen
  • Gangstadhaugen
  • Trøahaugen

Planarbeidene for Sundsnesset er i sluttfasen og anbud lyses ut før sommeren 2022. Ferdigstilling er planlagt våren 2023.

Alle beboeren i området har fått brev og er orientert om arbeidene som skal settes i gang. Det er avholdt et grunneiermøte og et nytt vil holdes før påska 2022. Arbeidene vil være krevende og i perioder vil det være lite framkommelig i deler av boligfeltet. Det vil likevel alltid være mulig å komme fram til alle boligene til fots og utrykningspersonell skal kunne nå fram til alle boliger.

På følgende side legges det ut løpende informasjon om prosjektet:

Veg- og ledningsarbeider i Nergata, Jostubakken, Øvergata og Meieribakken.

Arbeidene samordnes med nytt helsebygg og utføres av Skanska som totalentreprenør, se mer om prosjektet her. Vegene blir asfaltert igjen våren 2022.

Veg- og ledningsarbeider.png

 

Røra næringspark – Lensmyra  

Etappe 1 av den nye næringsparken er under etablering, og planlegging av etappe 2 er i oppstartsfasen. Her bygges ny infrastruktur i form av veger, vannledninger og avløpsledninger. Etappe 1 ferdigstilles våren 2022 og flere nye etableringer er allerede i ferd med å nyte godt av de utførte investeringene.

 

Røflo vannbehandlingsanlegg - oppgradering

Det pågår fortsatt tiltak for å få optimalisert anlegget for å sikre fortsatt god vannkvalitet og bedre kapasitet på anlegget.

 

Oppgradering av Køppenvegen

Arbeider med drenering og asfaltering av Køppenvegen på strekningen som ikke har asfalt i dag ble utført høsten 2021 og vil asfalteres våren 2022.

Oppgradering Køppenvegen.png

 

Fortau med belysning langs Årfallvegen

Eksisterende fortau fra fv. 761 er bygd bredere og fortauet er forlenga fram til barnehagen.

Fortauet sikres med rekkverk og asfalteres våren 2022.

Årfallvegen.png

 

Utskifting av vannledninger

Programmet med å skifte ut dårlige ledninger for å redusere antall lekkasjer videreføres. I 2022 pågår utskifting av ledninger ved Hustadlandet og mellom Øynheim og Lussitorget.

 

Oppgradering avløpsrenseanlegg

Straumen kloakkrenseanlegg og Røra kloakkrenseanlegg vil bli oppgradert i løpet av 2023-2024. Planleggingsarbeider gjøres i 2022. Et mulighetsstudie pågår for å finne ut hvordan  Røra kloakkrenseanlegg kan utvikles som et samarbeidsprosjekt med private aktører som er etablert og etablerer seg på Røra og i næringsparken.

Flere av minirenseanleggene er gamle har driftsproblemer og tilfredsstiller ikke nye krav til utslipp. Et arbeid for å vurdere og prioritere oppgradering, utskiftingsrekkefølge og sammenslåing er igangsatt.

 

Gang- og sykkelveg langs Bjørklivegen

Planlegging av ny gang- og sykkelveg langs Bjørklivegen for å få et sammenhengende tilbud for gående og syklende fra Furulivegen til Stasjonsvegen er igangsatt. Gang- og sykkelvegen må reguleres før byggeplanlegging. Bygging planlegges i 2023.

 

Utførte anlegg i 2021

Gatelys Leiringen, Elvevegen og Årfallvegen

Det er satt opp nye gatelys i Leiringen og Elvevegen og starten av Årfallvegen. Oppussingsarbeidene utføres våren 2022.

 

Framverran grunnvannsanlegg

Gammelt pumpehus ble revet og erstattet med nytt bygg.

 

Røflo vannbehandlingsanlegg - oppgradering

Utskifting av det 27 år gamle styringssystemet ble gjennomført høsten 2021.  Det pågår tiltak for å få optimalisert anlegget for å sikre fortsatt god vannkvalitet og bedre kapasitet på anlegget.

 

Kvamshaugan

Kvamshaugan er den vegstrekninga som gjør at gående og syklende vil få et tilbud som er adskilt fra fv. 755 helt fra Oppvekstsenter vest til Straumen sentrum når fylkeskommunen har bygd ferdig ny gang- og sykkelveg mellom Kvistadbakken og Kvamshaugan. Kvamshaugan fikk asfaltdekke i fjor høst, og framstår nå som mye mer attraktiv å sykle langs enn tidligere.

Skjema