error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Psykisk helse- og miljøtjenester

Psykisk helse_.jpg

 

Tjenesteleder: Hilde Fjerdingen, spesialsykepleier psykisk helsearbeid og rus, tlf: 95330053, hilde.fjerdingen@inderoy.kommune.no

Enhetsleder: Erlend Bjøru, erlend.bjoru@inderoy.kommune.no

 

 

Kontaktinformasjon psykisk helse- og rustjeneste
Navn: Stilling: Telefon:

Anne Irene Vang

Psykiatrisk sykepleier 95330026

Lisbeth Bragstad

Fagkonsulent psykisk helsearbeid 95924093

Ann Magret Wist               

Spesialsykepleier psykisk helsearbeid 45720476

Steinar Aasheim

Erfaringskonsulent 90025130
Kontortid:
Kl. 09.00 - 15.00 
Post- og besøksadresse:
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy

 

Kontaktinformasjon ambulant team
Navn: Stilling: Telefon:

Bente Sundseth Fisknes

Sosionom                                        94010503

Hilde Hovin

Sosionom 47784953

Liv Jorun Gudding

Sosionom 47483379

Øyvind Bragstad

Vernepleier 40418643
Arbeidstid: Turnus, dag og kveld
Postadresse:
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy
 
 
 

Psykisk helse- og rustjeneste og ambulat team tilbyr tjenester til personer i Inderøy kommune som opplever psykiske vansker
og/eller rusmiddelproblem i en kortere eller lengre periode i livet.

Tilbudet gjelder i hovedsak for personer fra 18 år, i noen tilfeller til yngre, da i samarbeid med andre instanser.
Erfaringskonsulent sin brukergruppe er primært i alderen 13-18 år.

Tjenesten tildeles etter:
- Lov om pasient og brukerrettigheter
§ 2-1a."Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjenester"
- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester:
§ 3-2.5 "Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering"  
§ 3-2.6 "Helsetjenester i hjemmet" (tjeneste gis etter enkeltvedtak)

 

Tjenesten er gratis og du kan selv ta kontakt på telefon med en av oss for veiledning på om dette kan være riktig tilbud for deg.
Vi ønsker likevel henvisning fra din fastlege (evt. spesialisthelsetjenesten) for best mulig grunnlag for vurdering av riktig tjeneste.

 

Psykisk helsearbeid:

Psykiske vansker er gjerne normale reaksjoner som oppstår på grunn av en vanskelig livssituasjon.
Utvikling av den psykiske helsen handler om medfødt sårbarhet, opplevelser, erfaringer,
følelsesmessig utvikling, evne til sosiale relasjoner og evne til fleksibilitet.

Oppfølging fra psykisk helsetjeneste består ofte av samtaler med kognitiv tilnærming eller motiverende intervju
med målsetning om å skape endring i livssituasjon.
Ved behov opprettes ansvarsgruppe/utarbeides individuell plan.
Det er en forutsetning at brukere av tjenesten er kognitivt i stand til å nyttiggjøre seg samtaleterapi.

 

Brukermedvirkning i praksis:

Tjenesten bruker tilbakemeldingsverktøyet «Norse feedback» for alle brukere av tjenesten vår.
Norse psykisk helse og rus er et digitalt samarbeidsverktøy som gjør det enklere for deg som er pasient eller bruker,
å melde fra om hvordan du har det. Du svarer på kartleggingen i forkant av timen.
I de neste kartleggingene vil du kun få spørsmål som er relevant for deg.
På den måten kan du og din behandler sammen bruke tiden på det som er viktig for deg og din helsesituasjon.

https://www.norsefeedback.no/

 

Kurs i mestring av belastning (KiB)

Kurs i mestring av Belastning- KiB, er utarbeidet for personer som har behov for og ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger,
knyttet til både arbeidsliv og privatliv.

 

Kurs i Depresjonsmestring (KiD)

KiD er basert på kognitiv atferdsteori som er en godt dokumentert metode for å behandle depresjon.
Kurset er effektivt ved mild/moderat depresjon. Kurset kan gis alene eller som tillegg til medikamentell behandling. 

 

For mer informasjon om kursene kan tjenesten vår kontaktes.

Du finner også informasjon på Frisklivsentralens hjemmeside:
https://www.inderoy.kommune.no/frisklivssentralen-inderoey.476305.no.html

 

 

Rusarbeid:

Rustjenesten i kommunen er et tilbud til personer som har eller står i fare for å utvikle
problemer knyttet til alkohol, medikamenter eller illegale rusmidler.

Oppfølging kan bestå av forebyggende oppfølging, samtaler for motivasjon til endring, støtte, råd og veiledning.
Ved behov opprettes ansvarsgruppe/individuell plan.
Vi kan tilby individuelt hasjavvenningsprogram til deg som ønsker å få hjelp til å redusere ditt forbruk eller slutte med å røyke hasj eller marihuana. Det tilbys også bevisstgjøringssamtaler og samtaler med pårørende.

Tjenesten har koordinatorfunksjon for personer tilknyttet LAR (legemiddelassistert rehabilitering).

Formålet med LAR-behandlingen er å bidra til at mennesker med opioidavhengighet får økt livskvalitet
og at den enkelte får bistand til å endre sin livssituasjon gjennom gradvis bedring av mestrings- og funksjonsnivå.
Det er også et mål å redusere skadene av opioidbruk samt faren for overdosedødsfall.
Behandlingstilbud vurderes individuelt med utgangspunkt i brukers egne målsetninger.

Rustjenesten kan utrede behov for tvangsbehandling/iverksette tvangstiltak ut fra lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 10.

 

Samarbeid med NKS veiledningssenter for pårørende innen psykisk helse og rus:

Vi har et tett samarbeid med NKS for å ha et best mulig tilbud til deg som er pårørende.

Vår kontaktperson fra NKS, Anne-Gudrun Lyngsmo, er hos oss på Inderøy x 2 per måned.
Tjenesten vår kan bidra til at pårørende som ønsker det kan komme i kontakt med henne, eller du kan ta kontakt selv:

Anne-Gudrun Klæth Lyngsmo

Veileder

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende Midt-Norge

Norske Kvinners Sanitetsforening

Tlf: 48 12 79 00
Sentralbord: 45 14 21 44
sanitetskvinnene.no/

 

Andre nyttige ressurser:

https://nhi.no/psykisk-helse/psykisk-egenpleie/selvhjelpskurs-for-psykiske-lidelser/

http://frivilliginderoy.no/

Skjema