A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Redusert foreldrebetaling

Redusert foreldrebetaling

Du får ikke automatisk lavere pris fra barnehagen dersom du har lav inntekt. Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen. Du skal søke til den kommunen du og barnet bor i, selv om dere har barnehageplass i en annen kommune eller om barnet går i en privat barnehage. 

Hvem kan søke om å få redusert foreldrebetaling?

Husholdninger med samlet brutto årsinntekt under 559.166,- kan søke.

Litt om ordningen

Det skal etter Forskrift om foreldrebetaling i barnehager betales maksimalt 6 prosent av husholdningens person- og kapitalinntekt for barnehageplass dette ble gjeldne fra 1. mai 2015. Dette gjelder alle barn i barnehage uansett om de har plass i kommunal eller privat barnehage.

Fra 1. august 2016 fikk alle barn fra 2 år og oppover som bor i husholdninger med lav inntekt rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen pr. uke. Inderøy kommune har valgt å differensiere prosentsats ut i fra hvilken plasstørrelse man har, for en mer rettferdig ordning.

Kostpenger kommer i tillegg til vedtatt betalingssats.

Hva slags inntekt er med i beregningen?

Foreldrebetalingen i barnehage skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. 

  • En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere.
  • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Bor ikke et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. juli for å få innvilget redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid fra og med august. Søknader som kommer inn etter 1. juli vil bli behandlet i august og vil gjelde fra september. Resten av året er søknadsfristen den 20. i hver månded, et eventuelt vedtak blir fattet fra den 1. i påfølgende måned. 

Husk at du må sende søknad om redusert foreldrebetaling hvert år. 

Slik søker du

  1. Finn frem relevant dokumentasjon:
    Du må legge ved siste skattemelding til de som skal være med i beregning av inntekt. Hvis inntekten er annerledes enn det som fremkommer i skattemeldingen, må du også legge ved dokumentasjon som viser dette. Det kan være kopi av lønnslipp eller foreksempel vedtak fra NAV. 

    Vi kan ikke behandle søknaden før vi får dokumentasjon på inntekt fra hele husstanden. 

  2. Fyll ut skjema: Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage, sendes i post: Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy, eller levers i Servicetorget. 

 

Hva skjer videre?

Vi går gjennom søknaden din. Når søknaden er behandlet får du et brev som sier hvor mye du skal betale for barnehageplassen.

 

 

Fra 01.08.21 omfatter også ordningen SFO for 1. til 4. klassinger, samme skjema kan benyttes om man har barn i både barnehage og SFO. Les mer her

 

Se mer informasjon på Utdanningsdirektoratets side

Tips en venn  Skriv ut