error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Referat fra møte avholdt 19. november 2008

 

Referat fra møte for alle kontaktpersoner for samarbeidet heim-skole
 
Tid: Møte avholdt onsdag 19. november 2008
Sted: Inderøy ungdomsskole
 
Til stede:              
Anders Todal 8A, Hilde Enes 8A, Bodil Myhr 8B, Magne Letnes 8C, Odd Arne Winje 8D, Ketil Schjei 9A, Åshild Vist 9B, Trond Strugstad 9B, Øyvind Skogvold 9D, Siw Jørgensen 9D, Erlend Haga 10A, Oddbjørg Vatn Slapgaard 10A, Rolf Wensbakk 10B, Ann Helen Gausen FAU-leder, Harald E. Erichsen.
 
Sak 5:         Gjennomgang av nye permer for foreldretillitsvalgte
Det ble delt ut klassepermer med informasjon til foreldrekontaktene. Informasjonen omfatter orienteringer, vedtekter, ordensregler, taushetserklæring m.m.
 
Sak 6:         Foredrag om foreldremedvirkning v/Odd Arne Winje
Odd Arne Winje orienterte om aktuelle oppgaver for foreldretillitsvalgte. En runde rundt bordet avklarte at der er mange forskjellige erfaringer om hva som tillegges rollen av forventninger og oppgaver. Sammen ble vi enige om å innføre et konkret mål for årets arbeid: Alle foreldrekontakter skal involveres rundt planleggingen og avviklingen av neste klasseforeldremøte. 
 
Sak 7:         Valg av 1 representant til FAU            
Fra forrige møte ble det orientert om situasjonen i årets FAU hvor bare èn person var på valg. Dette gjør det vanskelig med kontinuitet, og det ville derfor vært bedre om flere kunne blitt valgt inn nå. I etterkant av forrige møte hadde leder av FAU avklart med Jostein Nilsen at hans valgperiode var over nå sommeren 2008. I og med denne avklaringen ble det foreslått å velge èn ny tillitsvalgt til FAU også i dette møtet.
Følgende enstemmige vedtak ble fattet:
Åshild Vist velges til styremedlem i FAU. Virketiden er 2 år.
 
Sak 8:          Nasjonale prøver/brukerundersøkelsene
Nylig ble skoleresultatene fra årets nasjonale prøver for elever på 8. årstrinn offentliggjort i media. Avisene bruker resultatene til å rangere skolen. Rektor er av den oppfatning at resultatene fra årets nasjonale prøver kun i liten grad kan brukes til å fastslå hvorvidt vi har en god skole. Først om vi legger resultatene over flere år til grunn kan vi fastslå trenden for vår skole. I år kom vi ut med resultater over fylkesgjennomsnittet i alle tre fag. Om vi skal trekke noe ut av dette kan vi si at dette viser at barneskolene gjør en god jobb i å forberede elevene til det faglige nivået i ungdomsskolen.
Brukerundersøkelsene gir en del signaler til oss om elevenes, heimenes og lærernes oppfatning av viktige forhold ved skolen. Undersøkelsene gjennomføres igjen i vårhalvåret 2009, og da er det om å gjøre å få flest mulig til å besvare disse.
 
 
Harald E. Erichsen
Ref.
 
 

Skjema