error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Referat fra møte for alle kontaktpersoner for samarbeidet heim-skole

Tid: Møte avholdt onsdag 22. oktober 2008

Sted: Inderøy ungdomsskole

 
Til stede:               
Anders Todal 8A, Hilde Enes 8A, Sissel Hembre Jacobsen 8B, Bodil Myhr 8B, Gunvor Berit Nyborg 8C, Susann Undersåker 8D, Odd Arne Winje 8D, Ketil Schjei 9A, Anne Irene Vang 9A, Åshild Vist 9B, Oddbjørn Breivik 9C, Anne Jorid Næss 9C, Rolf Wensbakk 10B, Ann Helen Gausen, Harald E. Erichsen.
 
Møtet startet med en presentasjonsrunde av alle tillitsvalgte.
 
Sak 1:         Hva vil det si å være kontaktperson for samarbeidet heim-skole?
 
FAU-leder Ann Helen Gausen orienterte omkring dette spørsmålet. Det viktigste er å følge opp innspill fra foreldrene i klassen. For øvrig ble det besluttet å utarbeide en perm med informasjon til klassekontaktene. Komite for dette arbeidet ble Odd Arne Vinje, Ann Helen Gausen og Harald Einar Erichsen.
 
Sak 2:         Orienteringer ved rektor.
 
Rektor orienterte om budsjettarbeidet hvor han har gitt sine innspill til rådmannen.
Mange områder på skolen trenger opprusting, spesielt forholdene knyttet til arbeidsplasser for de ansatte. Andre viktige områder som må oppgraderes er Anda (luftkvalitet), kontorlokaler for administrasjon og helsesøster, møtelokaler, garderober knyttet til idrettshall og idrettsanlegg, grupperom (lydskjerming), heis (Ekornet), skolekjøkken m.m. Utvendig er det behov for vedlikehold på fasader og tak. Bak skolen er det også planlagt oppsatt et hus knyttet til Prestlia. Dette skal bl.a. romme sanitærrom.
I budsjettforslaget legger rektor inn føringer for at det i 2009 må utarbeides planer for nødvendige tiltak, mens det i 2010 bør avsettes midler til utbygging og ombygging av skolens administrasjonsfløy, inklusive utbygging av nye arbeidsplasser for lærerne.
 
Sak 3:             Eventuelt:
 
·        Hva kan være tema til skolens årsmøte? Saken ble diskutert. Det kom forslag på tema som bruk av internett, rusmisbruk og GAP.
·        Møtet ønsket at alle tillitsvalgte skal møtes igjen om ikke lenge. Dato og tidspunkt for dette ble satt til 19. november kl. 18.00-20.00.
 
Sak 4:             Valg til FAU
 
Bare en var på valg til FAU. Det ble fra flere påpekt at det er uheldig at det neste år vil bli stor utskifting av FAU-medlemmer, og det ble derfor diskutert hva som kan gjøres med dette. Det kom forslag på å utvide FAU med to medlemmer dette skoleåret, holde åpne møter m.m. slik at flere kan holde seg orientert om hva som skjer i FAU. Det ble også diskutert hvorvidt leder kun kan velges for ett år av gangen. Det ble fastslått at dette var vanlig praksis.
 
Følgende valg ble deretter gjort:
 
Ann Helen Gausen ble valgt til leder (1 år)
Odd A. Winje ble valgt til festsjef (kasserer)
 
FAU ved Inderøy ungdomsskole 2008-2009 består av:
 
Ann Helen Gausen – leder (1 år)
Anne Jorid Næss – nestleder
Siw Jørgensen – sekretær
Ketil Schjei – styremedlem
Jostein Nilsen – styremedlem
Odd A. Winje - festsjef
 
Det ble ikke valgt to ekstra medlemmer til FAU, men FAU kan senere i løpet av skoleåret bli utvidet med to ekstra medlemmer som velges i neste møte for alle kontaktpersoner for samarbeidet heim-skole den 19.11.2008.
FAU vil diskutere hvorvidt møter kan være åpne.
 
 
 
 
Harald E. Erichsen
Ref.
 
 
 

Skjema