error_outline
14. januar kl. 16:39

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

09.12.09

Referat fra møte i Ungdomsrådet

Til stede: Linn Breivik, Vanja Gomo, Silje Tveråli, Atle Nyborg. og Hildegun Nordli. Forfall: Frida Øyen, Karoline Inndahl. Finn Madsen deltok under sak 1.

Saker:
1. Budsjett 2010: Finn Madsen informerte om årets budsjett, saksgang og om kommunens økonomiske situasjon. Vårt innspill til budsjettet er blitt hørt og det er foreslått økning av midler til ungdomsrådet, og til tiltak ”Sommerarbeid til ungdom”. Det er uklart om politikerne har lagt noen føringer for bruken av midlene som er foreslått til ungdomsrådet og om deler av beløpet er forbeholdt sommerarbeid.
Vedtak: Vi venter med å gjøre mer i saken inntil budsjettet er formelt vedtatt.

2. Regnskap fra Ungdomskonferanse. Hildegun la frem oversikt over utgifter i forbindelse med konferansen.

Mat og husleie: Kr 10 250
Honorar innledere Kr 2 000
Honorar prosessledelse Kr 1 500
Honorar konferansier Kr 500
Honorar underholdning Kr 1 900
Sum____________________ Kr 16 150

I tillegg er det kjøpt inn roser som ble delt ut til bidragsytere og litt kontorrekvisita. Dette har det ikke kommet regning på. Resten er betalt. Det har vært uklart om hvem som skal attestere regninger for ungdomsrådet. Det oppleves også som problematisk at det ikke var bevilget penger til konferansen som det står i vedtektene at rådet har ansvar for å gjennomføre.
Vedtak: Regnskap tas til etterretning. Det arbeides for å få gode regnskapsrutiner og for at det blir et budsjett for den årlige konferansen i fremtida. Dette tas opp når vi skal lage detaljert budsjett for 2010.

3. Logo til Inderøy ungdomsråd: Johannes Heggdal har arbeidet mer med ”fiskelogo”. Forslaget er sendt til oss i et vedlegg som ikke kan åpnes.
Vedtak: Silje kontakter Johannes slik at vi får nytt vedlegg. Saken utsettes til neste møte.

4. Valg: Det skal velges tre representanter fra ungdomsskolen. Disse velges for to år. Silje og Frida har vært i kontakt med elevrådet og en lærer. Hildegun har sendt info om valg og vedtekter til elevrådet med kopi til rektor. Elevrådet har gitt beskjed til Frida om at saken er satt ut til nyåret. Ungdomsrådet synes dette er beklagelig. Det er planlagt overlapping de nye medlemmene skulle vært her allerede nå, dersom vedtekter hadde blitt fulgt. Situasjonen ble diskutert.
Vedtak: Hildegun og Silje sender ut ei innkalling til møte i ungdomsrådet som er planlagt 11. januar. Vi sender også innkallinga til nye representanter fra ungdomsskolen. Innkallinga adresseres til elevrådet slik at de får formidle det til de nye medlemmene. Silje og Atle, tar kontakt med rektor på ungdomsskolen og forklarer situasjonen. Frida og Linn gir elevrådet tilbud om hjelp til valg og driver lobbyvirksomhet, eventuelt kommer med forslag til tre representanter som stiller til valg.
Eventuelt: Atle foreslo at noen representanter fra rådet deltar en lærlingekonferanse i regi av fylket. Kostnad kr 500 pr person.
http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=2823&amid=2964064
Vedtak: Silje og Linn deltar. De melder seg på selv og ber om at regning sendes Inderøy kommune v/ungdomsrådet.

Referent
Hildegun Nordli

Skjema