A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Driveplikt

Regionalt miljøtilskudd

Regionalt miljøtilskudd skal fremme særskilte miljømål i jordbruket:
- redusere forurensning til vann og luft
- ivareta kulturlandskap og kulturminner
- tilrettelegge for friluftsliv
- ivareta biologisk mangfold

Formålet med miljøtilskuddet er å stimulere til driftsformer og driftstilpasninger som tar vare på og utvikler miljøverdiene i kulturlandskapet eller reduserer forurensing. Kart med oversikt over prioriterte områder i tilskuddsordningne for ingen/utsatt jordarbeiding finner dere her.

Søknadsfristen for de regionale miljøtilskuddene er 15. oktober, med unntak av Tilskudd til organisert beitebruk, der søknadsfristen er 1. november.

Du finner retningslinjer og mer informasjon ved å besøke hjemmesiden til Fylkesmannen i Trøndelag her. 

Skjema