error_outline
18. januar kl. 18:57

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Vikan Hyttefelt

Oppstart med planarbeid for Vikan II

Reguleringsplan for Vikan II

I medhold av plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av

reguleringsarbeider på eiendommen Vikan, gnr 187/bnr 1 i Inderøy

kommune.

   

I medhold av plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av

reguleringsarbeider på eiendommen Vikan, gnr 187/bnr 1 i Inderøy

kommune. Planområdet er på ca 110 daa, og avgrensningen er

vist på kartet. Innenfor planområdet skal det legges til rette for ca

40 hyttetomter. Hyttene skal ha kjørbar atkomst med bil. Planen vil

også omfatte utvidelse av tidligere regulert småbåthavn, samt

etablering av ny avkjørsel til hyttene direkte fra Fv 229.

Utbygger er Letnes Eiendomsutvikling og Lyngstad Arkitekter AS

er utførende konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Eventuelle innspill til planarbeidet sendes Lyngstad Arkitekter AS v/

Arealplanlegger Lars Egil Hognes tlf 488 45 263, lars@lyngstadarkitekter.

no.

Frist for innspill settes til 13.12.2015Skjema