Retningslinjer for bruk av utbyggingsavtaler og anleggsbidragsmodellen i Inderøy kommune

Utbyggingsprosjekter kan utløse nye behov for infrastruktur og kommunaltekniske anlegg. Dette kan eksempelvis være veger, fellesarealer eller vann- og avløpsledninger. I nye utbyggingsprosjekter vil Inderøy kommune vurdere om det skal inngås en utbyggingsavtale. En slik avtale vil regulere utbyggers og kommunens ansvar for gjennomføring og kostnader ved slike tiltak.

For de deler av utbyggingen som skal være kommunal infrastruktur, kan Inderøy kommune tilby bruk av anleggsbidragsmodellen. Denne modellen reduserer utbyggers kostnader ved at merverdiavgiften refunderes. Dette kan du lese mer om i Inderøy kommunes retningslinjer for bruk av anleggsbidragsmodellen.

Retningslinjene finnes her.

Skjema