error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Arbeidsrettet kurs - salg og service

Her finner du informasjon om Innherred-kommunenes arbeidsrettede kurs for innvandrere innen salg og servicefaget. Kurset er støttet av IMDi (integrerings- og mangfoldsdirektoratet).

kasserer_illustrasjon_blå.png

Bakgrunn for kurset

Kurset er utviklet som en del av Innherred-kommunenes samarbeid innen integrering.

Samtidig som store deler av varehandelen slet økonomisk og måtte permittere ansatte under COVID19, økte omsetningen og behovet for ansatte i dagligvarebransjen. 

Butikkmedarbeider er et yrke hvor det er mulig å få jobb, uten å ha bestått yrkesfagutdanning fra videregående skole.

I forbindelse med rekruttering av praksisplasser til kurset i salg og service, fikk vi mange positive tilbakemeldinger fra dagligvarebransjen. Behovet for rekruttering gjorde at mange av dagligvarebutikkene i regionen ønsket å samarebeide med oss om praksisdager for deltakerne.

Gode muligheter for jobb i dagligvarebutikk, gjør opplæring i salg og service attraktivt for voksne innvandrere.

 

Beskrivelse av kurset

Kurset varer i 15-16 uker. Kurset består av 2 dager teori/yrkesnorsk og 3 dager praksis pr uke.

Kursdager på kurset i salg og service var torsdager og fredager. Deltakerne var i praksis i dagligvarebutikk mandag, tirsdag og onsdag.

Det var et ønske fra arbeidsgiverne at praksis ikke ble spredt utover i uka. De ønsket 3 sammenhengende praksisdager, for at deltaker skulle lære mest mulig.

 

Kursarrangør var Møllegata voksenopplæring (Verdal kommune), som har erfaring fra tidligere kurs i salg/service for denne målgruppa.

Deltakerne var innvandrere fra en av Innherreds-kommunene. Kursdeltakerne hadde en reisetid på maksimalt 30 minutter med tog tur/retur Verdal.

Tidsrammen for kursdagene ble tilpasset togrutene. Møllegata voksenopplæring er lokalisert i gå-avstand fra Verdal stasjon.

 

Kursmodellen gir kort vei mellom teori og praksis. Læremateriellet utvikles og presenteres ut fra elevenes læreforutsetninger.

På kursdagene benyttet kursarrangør ulike verktøy og metoder for læring: demonstrasjon av utstyr, rollespill, bilder, videoer, quizer m.m. 

Elevene skulle koble teori og praksis sammen, gjennom å ta med bilder, videoer og notater fra praksis inn i teoridagene.

Erfaringene fra praksis var en viktig del av grunnlaget for gruppearbeidet og norsktreningen på teoridagene.

 

Samtidig tar kursplanen utgangspunkt i læreplan i salgsfaget VG3/opplæring i bedrift (udir.no)

Det er et viktig mål for prosjektet at deltakelse på kurset kan bli en del av deltakers realkompetansevurdering,

dersom deltaker fram i tid ønsker å ta fagbrev i salgsfaget.

 

Mentoring som metode i praksis

Deltakerne har praksis 3 dager i uka. Praksis foregår ute i arbeidslivet, i bedrifter innen salg og servicefaget. De fleste deltakerne hadde praksis i en dagligvarebutikk.

Hver deltaker har en fast mentor som de følger på jobb. 

Deltakerne følger mentors arbeidstider og skal utføre de samme oppgavene som mentor gjør.

 

Opplæringen foregår ved at mentor demonstrerer, instruere, veileder og forklarer arbeidsoppgavene for deltaker,

samtidig som deltaker utfører oppgavene. Mentoringen foregår etter teorier for opplæring gjennom "Mesterlære".

 

Alle praksisplasser og mentorer følges opp tett av kursarrangøren.

Ansvaret for oppfølging av praksisplasser og mentorer er lagt til kursarrangørens praksiskoordinator.  

Praksiskoordinator samarbeider med ansvarlige for opplæring i teori/yrkesnorsk og med prosjektleder underveis i utprøvingen av dette kurset.

Undervisningen på teoridagene ble underveis tilpasset tilbakemeldinger og innspill fra både deltakere og mentorer.

 

Mål for kurset:

  • Kurset skal gi deltakerne kunnskap og opplæring i arbeidsoppgavene til en butikkmedarbeider
  • Kurset skal bidra til at deltakerne styrker sine muligheter i arbeidslivet.
  • Kurset skal også gi deltakerne kunnskap om regler og plikter i arbeidslivet.
     

Vi ønsker med dette kurset å gi deltakerne god opplæring i salg og service-faget.

Målet med kurset er at deltaker skal bli attraktive arbeidstakere for bedrifter innen varehandel (Retail-bransjen).

Deltakerne får etter endt kurs dokumentasjon på kursdeltakelse.

 

Praksiskoordinator og prosjektleder jobbet med videreføring og tiltak etter endt kurs, før kurset ble avsluttet.

Det var viktig å etablere arbeidsavtaler eller praksisavtaler med relevante arbeidsgivere, før kursperioden var over.

 

 

Skjema