Best i lag for barn og unge

Inderøy kommune søkte om, og fikk innvilget "Tilskudd for systematisk identifikasjon og oppdagelse av utsatte barn og unge" hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) desember 2020.

Best i lag for barn og unge

Bedre tverrfaglig innsats og samhandling i Inderøy

Inderøy kommune søkte om, og fikk innvilget "Tilskudd for systematisk identifikasjon og oppdagelse av utsatte barn og unge" hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) desember 2020.

Kompetansesenter for rus KoRus (St. Olavs) bistår kommunen i arbeidet, gjennom prosessveiledning, opplæring, bistand i kompetansekartleggingen, arbeidsseminar og nettverkssamlinger for kommuner som har fått tilskudd. KoRus koordinerer også arbeidet i Midt-Norge mellom ulike kompetansemiljø og kommuner, og kan bidra med ulike tema i den tverrfaglige kompetansehevingen.

I Inderøy har vi valgt å ta utgangspunkt i kommunens handbok «Fra bekymring til handling» (2013) i dette arbeidet, samt utvide og styrke samarbeidet på tvers av tjenester i kommunen.

Om prosjektet

Dette er en toårig utviklingsprosess fra 2021-2022, med implementering i 2023.

Det er hele kommunenes prosjekt – oppvekst, helse, kultur og frivillighet. Målet er å skape varig endring som sikrer bedre tjenester, samhandling og overganger for målgruppen. Arbeidet involverer innbyggere i Inderøy, samt kommunale og interkommunale tjenester.

Inderøy kommune har flere interkommunale tjenester med Steinkjer og Snåsa. Disse kommunene fikk tilskuddsmidler til samme prosjekt året etter. Vi arbeider derfor sammen i dette prosjektet, og vil i 2023 ha flere fagdager, og utvidet samarbeid med de overnevnte kommunene.

Mål for prosjektet

Målsetting: Kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats for å unngå brudd i oppfølging, og bedre samhandling og tjenester. Barn og familier skal oppleve at de får rett hjelp til rett tid, og på rett sted.

Målgruppen: Gravide, barn, unge og familier det er knyttet undring eller bekymring til.

Forankring og eierskap, samt mulighet for å se mange sammenfallende prosesser i en helhet, er et eget mål i prosjektet. Vi skal se dette arbeidet i sammenheng med Oppvekstreform, Kompetanseløftet, og arbeid med omorganisering og tverrfaglig samarbeid på flere tjenesteområder.

Prosjektet har samarbeidet med flere pågående prosjekt i kommunen, slik som Absoluttprogrammet, Inkluderende barnehage- og skolemiljø, Kulturskole 3.0 og utarbeidelsen av en plan for det forebyggende arbeidet i kommunen.

Prosjektet har hatt egen styringsgruppe og prosjektgruppe.

Prosjektleder: Kari Fjerstad 

Styringsgruppe: Kommunedirektør, sektorleder helse og omsorg, sektorleder oppvekst og kultur, hovedtillitsvalgte FB og UDF, samt fire politiske representanter

Tverrfaglig prosjektgruppe: Anne Brit Jegtvolden (styrer Sakshaug barnehage), Torhild Buran (rektor Sakshaug skole), Evy Marthe Holte (spes.pedkontakt Inderøy Ungdomsskole), Unn Elisabeth Kristiansen (leder pedagogisk psykologisk tjeneste), Ann Tove Storholmen (leder barnevernstjenesten), Siv Mari Kolstad (tjenesteleder helsestasjonen), Nina Hermann (helsestasjon/familiesenter/kommunepsykolog), Siri Falch (forebyggende miljøteam), Knut Langlid (tjenesteleder innvandrertjenesten mm.)

En referansegruppe med ulike tjenester, brukerorganisasjoner og råd er også forespurt i prosjektet. 

Om tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er å utvikle og implementere kommunale modell for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge.

BTI-modellen er en slik modell.

Modellen består av tre deler:

1) En digital handlingsveileder (individnivå) Dette er ansatte sin veileder helt fra tidlig undring til oppfølging i store komplekse saker, med felles rutiner og felles verktøy - en videreutvikling av Handboka “Fra bekymring til handling” utviklet i 2013.
2) En samhandlingsmodell (kommunalt- og etatsnivå) Dette er kommunens overordnede retningslinjer, rutiner og planverk som begrunner hvorfor ansatte gjør det de gjør i praksis, hvordan kommunen jobber forebyggende, og hvordan kommunen har organisert seg for å sikre helhetlige tjenester, uten brudd i oppfølgingen. Denne delen av modellen, sammen med handlingsveilederen, kan svare opp krav om en "Forebyggende plan" gjennom Oppvekstreformen (01.01.22), dersom man gjør en grundig jobb her. Samhandlingsmodellen forankrer planverk og lovverk. I tillegg har BTI flere verktøy for å bedre samhandling, og skape helhetlig og koordinert innsats, blant annet stafettlogg.
3) Stafettlogg er en digital samhandlingsarena, hvor både foreldre og aktuelle samarbeidspartnere kan samhandle trygt og helhetlig, etter behov og digitalt samtykke.  Denne implementeres høsten 2023. I Stafettloggen har brukeren selv og/eller foresatte innsikt og medvirkning inn i mål og tiltak, sammen med etter hvert andre samarbeidspartnere.

I tillegg kan dere på første side av modellen se at også innbyggere som kjenner på en undring eller bekymring, som lurer på hva de skal gjøre og hvem de kan få hjelp av/ta kontakt med, kan benytte modellen til dette. Er du bekymret for en kompis, eller en nabojente, eller et barn du er trener for, skal du finne god støtte og hjelp her. 

Vil du vite mer?

Ønsker du å vite mer om BTI-modellen og hvordan det kan bli i praksis kan du se denne filmen fra Agder kommune på 5 minutter 

Du kan også se filmen fra 0-24 Samarbeidet 

Utfyllende informasjon om BTI

Her finner du andre kommuner som arbeider med BTI

 

 

Takk for at du tok deg tid til å lese!

På vegne av ledelsen i Inderøy kommune, Kari Fjerstad.