Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern er en interkommunal offentlig tjeneste som består av kommunene Inderøy, Steinkjer og Snåsa. Kommunenes myndighet innen miljørettet helsevern utøves av kommuneloveregen i den aktuelle kommunen. 

Miljørettet helsevern jobber for å fremme befolkningens helse og beskytte mot forhold som kan føre til helseskade.

Miljørettet helsevern utfører lovpålagte oppgaver, som tilsyn, rådgivning og løpende saksbehandling etter deler av folkehelseloven, smittevernloven og røykeloven med tilhørende forskrifter.


Det skal meldes fra til Miljørettet helsevern før oppstart og ved vesentlige utvidelser/endringer ved:

Skoler, barnehager, andre lokaler for undervisning må sende inn søknad om godkjenning. Trinn 1 fylles ut av byggeier og Trinn 2 fylles ut av styrer/rektor.

  • Søknad om godkjenning skoler og barnehage - Trinn 1 - Skjema kommer, ta inntil videre kontakt med kommunen for å få tilsendt skjema
  • Søknad om godkjenning skoler og barnehage - Trinn 2 - Skjema kommer, ta inntil videre kontakt med kommunen for å få tilsendt skjema

  

Disse må sende inn Meldeskjema:

  • Solarier, frisørsalonger, hud- og fotpleiesalonger og andre salongvirksomheter
  • Svømmebasseng og badeanlegg
  • Asylmottak og hospitser
  • Campingplasser o.l. hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker
  • Virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann
  • Virksomheter som har kjøletårn eller lignende innretninger

Meldeskjema - ta kontakt med kommunen for å få tilsendt skjema

 

Under temaene nedenfor finner du informasjon om hva Miljørettet helsevern gjør, hva du som virksomhet må melde fra til oss om, og hvilke krav og anbefalinger som gjelder. 

Miljørettet helsevern mottar også klager fra publikum på andre forhold som kan påvirke helsa. Med myndighet i henhold til folkehelseloven kapittel 3 kan vi i samarbeid med kommuneoverlegen i hver enkelt kommune behandle klagesaker. Kommuneoverlegen er delegert myndighet og kan fatte vedtak om at forhold skal rettes (§ 14). Oppstår det forhold som medfører overhengende helsefare, kan kommuneoverlegen stanse hele eller deler av virksomheten eller aktiviteten inntil forholdene er rettet eller faren er over (§ 16).