error_outline
26. november kl. 13:41

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Skolehelsetjeneste

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet, og arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene. Alle barn og unge i kommunen har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de hører til.

Tilbudet omfatter: Helseundersøkelser, helseopplysning og veiledning, individuelt, i grupper eller klassevis. Ved behov henvise videre til andre behandlings- eller hjelpeinstanser. Informasjon og tilbud om vaksiner. Helsesøster samarbeider med mange ulike faggrupper etter behov.

Kontakt: Helsesøster har fast kontortid ved hver enkelt skole og kan kontaktes direkte. Se kontaktinformasjon på kommunens hjemmeside for navn og trefftider. Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud. Såkalt "åpen dør" har en sentral plass i tjenestetilbudet.

Målgruppe

Skoleelever under 20 år og deres foresatte.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 6.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

___

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Du kan også klage til statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
___

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-11-27 08:32