A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
DSC00445

Spesielle miljøtiltak i jordbruket SMIL

Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier.

Kommunen behandler og gjør vedtak om tilskudd etter forskrift og lokale retningslinjer for ordningen. Tilskudd kan gis til foretak der det foregår en tilskuddsberettiget produksjon og som oppfyller vilkåra i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Søknadsfrister for 2020: løpende søknadsfrist

Kommunene har tematiske prioriteringer:

1.       § 5 Tiltak mot forurensing

2.       § 5 kulturlandskapstiltak

3.      §4 Planleggings- og tilretteleggingstiltak

Lover og forskrifter: Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Kommunale retningslinjerSMIL-kommunale retningslinjer fra 2020

Søknadsskjema: SMIL-midler

Anmodning om utbetaling: SMIL-midler

Faktaark: kulturminner    Biologisk mangfold     Gammel kulturmark      Freda og verneverdige bygninger

Kart: Skog og landskap

Kontaktperson: Ketil Verdal, ketil.verdal@inderoy.kommune.no , plan, landbruk og miljø.

 

Skjema