A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Spørsmål og svar om eiendomsskatt

I formannskapsmøtet 21. mars 2018 orienterte rådmannen om eiendomsskatt, samt besvarte spørsmål fra kommunestyrerepresentanter om eiendomsskatt generelt og kommunens arbeid med innføring av eiendomsskatt.

Presentasjon fra denne orienteringen finner du her: Presentasjon om eiendomsskatt.

Spørsmål stilt skriftlig til rådmannen, samt svar på disse finner du her: Høyre, Senterpartiet, Arbeiderpartiet. 

 

Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som den enkelte kommune kan skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. Det er en skatt på eiendommen, uavhengig av hvem som eier denne. Hver enkelt kommune avgjør selv om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen.

Hvem bestemmer hvordan eiendomsskatten fastsettes?

I Inderøy kommune er det kommunestyret som vedtar eiendomsskatt hvert år. Vedtaket skjer i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Hva er matrikkelen?

Matrikkelen er det offisielle register med faktaopplysninger om faste eiendommer, bl.a. kart, eiendomsgrenser, areal, adresser og bygninger.  

Hva er eiendomsskattetaksten?

Eiendomsskattetakst er et estimat på markedsprisen for din eiendom,  og skal gjenspeile omsetningsverdien på eiendommen i det frie markedet. Fakta om eiendommen og en skjønnsmessig vurdering av tilstanden på eiendommen som en helhet gir en eiendomsskattetakst.

Taksten er alt for høy. Er det noe som er galt?

Taksten skal ikke overstige omsetningsverdien på eiendommen din. Hvis du er overbevist om at taksten er høyere enn reell omsetningsverdi har du full mulighet til å klage. Da vil sakkyndig nemnd vurdere taksten på nytt. Hvis klagen opprettholdes etter andre behandling, er siste instans sakkyndig klagenemnd, men denne behandlingen trenger nødvendigvis ikke å være til gunst for klager. Sakkyndig klagenemnd skal vurdere alle sider ved saken.

Hva er sjablongtakst?

Sjablongverdier er kvadratmeterpriser etter bygningstype og bruksområde og som tar sikte på å gjenspeile gjennomsnittsverdien for bygningstypen/bruksområdet. Dette er et viktig hjelpemiddel ved fastsettelsen av eiendomsskattakstene og et viktig middel til å sikre likebehandling.

Som et ytterligere hjelpemiddel i vurderingen benyttes indre faktor og ytre faktor  samt etasjefaktor for å korrigere sjablongtaksten.

Videre er kommunen inndelt i soner slik at deler av kommunen med antatt høyest prisnivå på fast eiendom får en annen sonefaktor enn områder med antatt lavere prisnivå.

Hva er sonefaktor?

Sonefaktor angir en geografisk oppdeling av kommunens eiendomsmarked, og brukes for å justere prisforskjellen mellom forskjellige områder i kommunen. To identiske boligeeiendommer ville ellers kommet ut med lik takst selv om de ligger i områder med ulikt prisnivå på boliger.

Kan jeg søke om fritak?

Noen eiendommer skal ha fritak. Dette gjelder f. eks. deler av landbrukseiendommer som er i drift, kommunale eiendommer, statlige eiendommer etc. Andre eiendommer kan få fritak. Hvilke eiendommer som kan få fritak, følger av § 7. Det er opp til kommunestyret å bestemme hvilke fritak de ønsker å gi etter paragraf § 7. Kommunen må behandle alle eiendommer i samme kategori likt.

Kommunestyret har vedtatt fritak for enkelte ikke-kommersielle stiftelser eller organisasjoner eks. idrettslag, grendehus og idrettsanlegg.

Mener du at din eiendom skulle hatt fritak og ikke har fått det, kan du søke/melde fra skriftlig til kommunen om dette. Vanlige boligeiendommer, fritidseiendommer og næringseiendommer vil ikke få innvilget fritak. Betalingsvansker er heller ikke en grunn som gir rett til fritak for eiendomsskatt.

Hva har besiktiger lagt til grunn for vurderingen?

Opplysninger fra matrikkelen om bl.a. byggeår, bruksareal, antall boenheter m.m. Det er gjort en utvendig befaring i forbindelse med fastsettelsen av eiendomsskattetakstene. Besiktiger foretar en skjønnsmessig vurdering av eiendommens tilstand og beliggenhet.

Jeg har svært lav eller ingen inntekt, må jeg betale eiendomsskatt?

Eiendomsskatt skrives ut basert på eiendommens verdi og uavhengig av eiers inntekt eller formuesforhold for øvrig.

Hvis du ikke betaler eiendomsskatten i tide, må du betale forsinkelsesrenter. Eiendomsskattekontoret har plikt til å kreve inn eiendomsskatten. Kravet er sikret med lovfestet pant i eiendommen etter Lov om eiendomsskatt. Det betyr at eiendommen i verste fall kan bli tvangssolgt hvis du ikke betaler.
Hvis du ikke kan betale, må du kontakte Eiendomsskattekontoret snarest, og før forfall på den første fakturaen.

Naboen har fått lavere takst enn meg, men har større hus?

Det har blitt gjort en verdivurdering ut ifra hva markedet er villig til å betale for huset ditt. Derfor kan mange andre faktorer enn areal spille inn på verdien.

Jeg har festet tomt. Hvorfor skal ikke grunneier betale?

Ved langvarige festekontrakter er det fester som skal betale eiendomsskatten for tomten.

Jeg har fått krav om å betale eiendomsskatt på en hytte jeg ikke eier, men grunnen er min.

Dette er pga. en privatrettslig avtale mellom deg og hytteeieren. En måte å få eiendomsskatten over på hytteeier er ved å tinglyse hjemmelsovergang på eiendommen eller å fradele en egen festetomt.

Kommunen kan i enkelte tilfeller sende kravet til en annen enn grunneier hvis partene er enige om det. Dette vil da kunne gjøres for fremtidige krav.

Hvordan kan jeg klage?

Når du som eier får tilsendt taksten, har du etter loven en klagefrist på 6 uker. Du kan ikke klage på kommunestyrets vedtak om å kreve inn eiendomsskatt, men du kan klage på taksten på din egen eiendom, utregningen av eiendomsskatten eller fritak/mangel på fritak. 

Dersom eiendomsbesitter er uenig i skattegrunnlaget/taksten, må det fremsettes en skriftlig klage. Klagen må merkes tydelig med gårds- og bruksnummer, og evt. feste- eller seksjonsnummer. Klagen må inneholde en forklaring/begrunnelse på hvorfor du mener taksten ikke er korrekt. All relevant dokumentasjon må vedlegges, f.eks. kopi av nylig avholdt takst, bilder, byggetegninger. Eiendomsbesitter/klager må påregne at det kan bli nødvendig med en ny besiktigelse for å vurdere nye momenter, og bør stille seg disponibel for tilrettelegging for dette. Klagenemnda er ikke bundet av krav og påstander i klagen slik at taksten også kan settes opp.

Klage på taksten vil i første omgang gjennomgås av administrasjonen, slik at eventuelle feil kan rettes. Den sakkyndige nemnda vurderer så klagene. Blir klagen tatt til følge, endres taksten. Opprettholdes taksten, oversendes klagen til sakkyndig klagenemnd. Avgjørelsen her er endelig og kan bare overprøves av domstolene.

Jeg bor i borettslag og ønsker å klage på eiendomsskatten. Hvordan gjør jeg det?

Det er borettslaget som eier boligene, og selv om du har en eksklusiv bruksrett til boligen, er det bare styret i borettslaget som kan klage på eiendomsskatten. Ta derfor kontakt med styret i ditt borettslag.

Boligen min er en landbrukseiendom med fritak, men jeg må likevel betale eiendomsskatt. Hvorfor det?

Utfyllende forklaring på fritaksbestemmelsene om jord- og skogbruk finner du her: Fritak på jord- og skogbruk

Hvordan og når skal jeg betale?

Eiendomsskatten kreves inn gjennom faktura, sammen med de andre kommunale avgiftene. Denne fakturaen må betales, selv om du er uenig i beløpet eller takseringen og sender klage til kommunen. Hvis du får medhold i din klage, vil det du har betalt for mye, bli fratrukket fremtidige fakturaer eller tilbakebetalt.

Eiendomsskatten sendes ut i tre terminer med forfall 15.mars, 15.juni og 15.september.

 

Skjema