error_outline
22. januar kl. 14:52

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Status i flyktningesaken

Med bakgrunn i dagens flyktningkrise er Inderøy kommune anmodet om å bosette 32 flyktninger i 2015 og 27 flyktninger i 2016.

Alle flyktninger som er bosatt i Inderøy de siste årene, bor på Straumen. Noen bor i kommunale leiligheter; resten er bosatt i private leieboliger. Det har vært en ønsket strategi fra kommunen at flyktningene bosettes i Straumen av hensyn til den korte avstanden til flyktningetjenestens undervisningslokaler og kommunale tjenester. Det er også satt inn betydelige ressurser til språkopplæring i skole og barnehage.

Det svært pressede boligmarkedet i kommunen, gjør at det er store utfordringer med å finne egnende boliger i Straumen ved bosetting av nye flyktninger eller ved familiegjenforeninger. Dette gjør at kommunen ønsker å ta i bruk flere deler av kommunen til bosettingsarbeidet. Dette ble enstemmig vedtatt i kommunestyremøtet den 28.09.15:

«Det bosettes totalt 32 flyktninger i år, og totalt 27 flyktninger i 2016 under forutsetning av at det kan stilles ledige boliger til disposisjon.

Det jobbes videre med følgende løsninger i forbindelse med bosetting:

Kort sikt (1 år)

  • Leie av flere private boliger for flyktninger.

  • Ta i bruk ledige omsorgsboliger og etablering av et hybelhus i kommunehuset og i det gamle legekontoret i Mosvik.

  • Vurdere kjøp av private leilighetsprosjekter i Kvistadbakken og eventuelt på Sandvollan.

  • Voksenopplæringen etableres også i Mosvik.

Mellom- lang sikt (2-5 år)

  • Samarbeide med private om å bygge flyktningeboliger i henhold til Hamarøymodellen.

  • Andre modeller bes vurdert.

Lang sikt (5 år og mer)

  • Det må jobbes aktivt for at de som leier i dag skal komme seg ut på det private markedet.»

 

Status pr. november 2015 er at det er stor aktivitet i Mosvik kommunehus for å ferdigstille dette til et hybelhus for flyktninger. Planen er at det skal være ferdigstilt innen den 15. desember. Da er det klart til å ta imot 12 personer i kommunehuset før jul. Totalt vil kommunen da ha bosatt 15 nye personer i Straumen, og 17 personer i Mosvik; totalt 32 personer.

Det etableres 6 gjennomgangsboliger for flyktninger i Røsetvegen i Straumen. Disse skal stå ferdig i mai/juni 2016.

I tillegg jobbes det med en strategiplan for bosetting og integrering av flyktninger i Inderøy kommune. Denne vil bli ferdigstilt over nyttår og legges fram til politisk behandling i februar.

 

Fylkesmannen har ukentlige telefonmøter med kommunene for å oppdatere om flyktningsituasjonen. Her er link til fylkesmannens hjemmeside hvor det finnes mer informasjon vedrørende flyktningsituasjonen:

https://www.fylkesmannen.no/Nord-Trondelag/Folk-og-samfunn/Asylsokere-og-flyktninger/?id=77966

 

Her er link til UDI sine sider med nyttig informasjon:

http://www.udi.no/asylmottak/oversikt-informasjon-om-asylsokere-som-kommer-til-norge/informasjon-til-kommuner-og-fylkesmenn/

https://www.fylkesmannen.no/Nord-Trondelag/Folk-og-samfunn/Asylsokere-og-flyktninger/

 

Les mer om hvordan man kan hjelpe asylsøkende barn ved å bli representant/verge.

Skjema