error_outline
23. januar kl. 14:26

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Styrer, råd og utvalg 2015-2019

Klageutvalg.

5 medlemmer skal velges. Leder og nestleder skal velges

Blant formannskapets medlemmer.

Forslag:

1. Ida Stuberg

2. Trine Berg Fines

3. Otte Vatn

 

Vara for 1. -3. medlem: Ole Anders Iversen

                                      Ida Stene Tangstad

                                      Kjetil Klepp        

4. Signar Berger

5. Lise Eriksen

Vara for 4. og 5. medlem: Trond Bjørken

                                         Vibeke Arntzen

Leder: Ida Stuberg

Nestleder: Trine Berg Fines

 

Ungdomsråd.

Politisk representasjon 2 medlemmer som observatører

Forslag:

Ordfører med varaordfører som vararepresentant

Lena Oldren Heggstad – vara: Trond Bjørken

 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede.

2+4 medlemmer skal velges. 4 brukerrepresentanter.

Forslag:

Fra brukerorganisasjoner:

Medlemmer:

Hans Henrik Nørholm

Arvid Nervik

Kristin Lie Slapgaard

Øystein Forr

 

Politisk, som observatører:

Lena Oldren Heggstad – vara: Trond Bjørken

Edit Jakobsen – vara: Ulrik Hedegart

 

 

Eldres råd.

5 medlemmer med varamedlemmer.

2 medlemmer fra kommunestyret – de øvrige fra pensjonistlagene.

Forslag:

Medlemmer:                                     Vara:

Ragnhild Lyngstad                            Bjørg Melhus    Nils Undersåker

Astrid Stubbe                                   Per Odd Holde

Unni Bragstad                                  Joralf Gran

Jan Erik Løkke                                 Lovise Stavrum

Erna Markhus                                  Astrid Melting

 

Politiske representanter:

Mads Arild Nervik – vara: Siv Furunes

Tore Wold – vara: Kristin Løe

 

Heimevernsnemnd.

Forslag:

3 medlemmer – 2 valgt av kommunestyret og 1 av lensmann

Politisk:

Carl Ivar von Køppen

Hilde Melhus

 

Inderøy fjellstyre for Heia statsallmenning.

Forslag: 5 medlemmer med varamedlemmer. Leder og nestleder skal velges.

 

Medlemmer:                                                 Vara:

Kjetil Helgesen                                             Liv Grindberg

Margareth Halle                                           Hilde Enes

Anders Røflo                                                Ingeborg Lorås

John Halvor Berg                                         Roger Austad

_ _ _ _                                                          Willy Bakstad

 

Leder: Kjetil Helgesen

Nestleder: Margareth Halle

 

Verran-Inderøy fjellstyre/forsterket fjellstyre for Sandsæter statsallmenning.

Forslag: 3 medlemmer med varamedlemmer

Medlemmer:                                                 Vara:

Ole Tronstad                                                Elisabeth Gausen

Ole Anders Iversen                                      Ida Stene Tangstad

Lena Oldren Heggstad                                Signar Berger

 

Fjellstyre for Sliper og Høgfoss og Skavdal og Røsshei statsallmenning.

Forslag: 5 medlemmer med varamedlemmer. Leder og nestleder skal velges.

Medlemmer:                                                 Vara:

Geir Jostein Ørsjødal                                   Ann-Kristin Wiik Langfjæran

Trond Staberg                                              Jonny Haugen

Erna Markhus                                              Arvid Nervik

Ann Kristin Jenssen                                     Toril Selseth

Mads Arild Nervik                                         Ragnhild Vennes

 

Leder: Geir Jostein Ørsjødal

Nestleder: Trond Staberg

 

Beredskapsråd.

4 medlemmer med varamedlemmer (inkl. 1 medlem fra Røde Kors).

Forslag: 2 medlemmer med varamedlemmer

  1. Ida Stuberg/Trine Berg Fines

  2. Steinar Klev/Mikal Steinsli

 

Styret for kommuneskogen.

Forslag:

Formannskapet                                 

 

Fellesrådet for soknerådene.

Forslag:

1 medlem fra formannskapet med varamedlem fra formannskapet

Trine Berg Fines / Kjetil Klepp

 

Folkevalgt nemnd DMS Inntrøndelag.

Forslag:

3 representanter med vararepresentanter (blir fastlagt gjennom egen avtale)

Trine Berg Fines/ Otte Vatn

Knut Bakstad/ Edit Jakobsen

Lise Eriksen/Mads Arild Nervik

 

 

Felles klageinstans DMS Inntrøndelag.

Forslag:

1 medlem med varamedlem

Carl Ivar von Køppen/May Grethe Kojan

 

 

Samarbeidsutvalg for skolene – innstilling fra HU Folk møte 20.10.15

Forslag:

1 medlem med varamedlem for hver skole (7 skoler)

 

Inderøy ungdomsskole:

Tore Wold                              Vara: Tor Værdal

 

Røra:

Ulrik Hedegart                       Vara: Kristin Løe

 

Sakshaug:

Mads Arild Nervik                  Vara: Bjørn Steinar Røvik

 

Utøy:

Sissel Ørsjødal Stuberg          Vara: Ann Kristin Jensen

 

Lyngstad

Siv Furunes                             Vara: Bente Melhus

 

Mosvik:

Edit Jakobsen                         Vara: Geir Jostein Ørsjødal

 

Sandvollan

Lena Oldren Heggstad            Vara: Berit Hamstad

 

 

Representantskap Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS.

1 representant med varamedlem (blir fastlagt gjennom selskapsavtale).

Ordfører

 

Vara:

Varaordfører

Otte Vatn

Ida Stene Tangstad

 

Representantskap PPT Inderøy og Leksvik IKS.

1 representant med varamedlem (blir fastlagt gjennom selskapsavtale).

Ordfører

 

Vara:

Varaordfører

Otte Vatn

Ida Stene Tangstad

 

Representantskapet Innherred Renovasjon IKS.

2 medlemmer med varamedlemmer

 

1. Ordfører             Vara: Varaordfører - Otte Vatn - Ida Stene Tangstad

2. Bjarne Kvistad   Vara: _ _ _ _ – Signar Berger – Lise Eriksen

 

Representantskap Inntrøndelag brannvesen IKS.

2 representanter med varamedlemmer (blir fastlagt gjennom selskapsavtale).

  1. Ordfører/ vara: Varaordfører – Otte Vatn – Ida Stene Tangstad

  2. Signar Berger/ vara: Trond Bjørken – Lise Eriksen – Bjarne Kvistad

 

Representantskap Innherred interkommunale legevakt IKS.

1 representant med varamedlem (blir fastlagt gjennom selskapsavtale).

Ordfører / vara: varaordfører – Otte Vatn – Ida Stene Tangstad

 

Trondheim Havn.

1 representant med varamedlem.

Ordfører / Vara: Varaordfører – Otte Vatn – Ida Stene Tangstad

 

Naboer AB – generalforsamling.

1 representant med varamedlem.

Ordfører / vara: Varaordfører – Otte Vatn  - Ida Stene Tangstad

 

Inn-Trøndelag interkommunale utvalg mot akutt forurensning.

1 representant med varamedlem

Ordfører / vara: varaordfører – Otte Vatn – Ida Stene Tangstad

 

Representant til Reitansfondets årsmøte.

Forslag:

1 representant med varamedlem

Reidar Sundal/Siv Furunes  

 

Representant i styret for Stiftelsen Trønderfrukt.

Forslag:

1 representant med varamedlem

Ida Stuberg/Bjarne Kvistad

 

Representanter til samfunnshusenes andelslag representantskap.

Sandvollan samfunnshus

6 representanter med varamedlemmer

Unn Elisabeth Fjerstad /Tone Westrum

Bjørg Tessem/May Lise Herstad

Svein Gangstad/Grete Meistad

Ståle Berg/Jostein Berg

Laila Hollås/Ivar Bjerkan

Ida Stuberg/Sivert B. Rannem

 

1 styremedlem med varamedlem

Kirsti B. Rannem Teveldal/Arve Agle 

 

Røra samfunnshus

4 representanter med varamedlemmer i rekkefølge

Margareth Halle                                                      

Terje Arnevik                                                            

Laila Iversen                                                             

Kjetil Helgesen                                                         

 

Vara:

Hilde Enes

Kjell Ystgård

Anita Axelsson

Ingeborg Lorås

 

Lyngstad samfunnshus

5 representanter med varamedlemmer i rekkefølge

Medlemmer:

Oddvar Fossum                                                                    

Magnhild Seem

Kjell Magne Laugtug

Elin Wist

Bjarne Martin Lyngstad

 

Varamedlemmer:

Kjell Fossum                          

Camilla Iversen

Henry Nakken Ulstad

Sidsel Trønsdal

Rune Vang

 

Mosvang kulturhus

2 representanter med varamedlemmer i rekkefølge.

Tore Nyborg

Gunn Oddny Olsen Haugen

 

Vara:

Øyvind Løkken

Ann-Kristin Langfjæran

 

Styret for internettkafeen

1 representant med varamedlem.

Knut Øye Brandsaas / Vara: Tonje Kvam

 

Valgkomite for rådet ved Sund folkehøgskole.

2 medlemmer med varamedlemmer

  1. Knut Bakstad/ Edit Jakobsen

  2. Lise Eriksen/Mira Huseth

 

Representant i valgnemnd til konfliktråd

1 representant med varamedlem

Ida Stuberg/Trine Berg Fines

 

Representantskap KomRev Trøndelag IKS.

1 representant med varamedlem

Ordfører/ vara Varaordfører – Otte Vatn – Ida Stene Tangstad

 

Representantskap KomSek Trøndelag IKS.

1 representant med varamedlem

Ordfører/ vara Varaordfører – Otte Vatn – Ida Stene Tangstad

 

Representantskap Krisesenter IKS.

1 representanter med varamedlem

Ordfører/ vara Varaordfører – Otte Vatn – Ida Stene Tangstad

 

Styret for skatteoppkrevingskontoret - § 27 Kommunelov

Forslag:

1 medlem med

Rådmann/Rådmannens stedfortreder

 

Styret i Mosvik vannverk SA.

Forslag:

1 representant med varamedlem

Geir Jostein Ørsjødal/Edel Brøndbo

 

Grong sparebank forstanderskapet.

Forslag:

1 representant til forstanderskapet

Trine Berg Fines

 

Arnt Oldus Sliper legat.

Ordfører + lensmann og 1 representant med vara fra Ytre Åsbygda

 

Vannregionutvalget.

1 medlem med varamedlem (Leder hovedutvalg Natur)

Forslag:

1 medlem med varamedlem

Steinar Klev / Mikal Steinsli

 

Transportnemnd.

1 medlem + 1 fra pensjonistlaget, handicapforbundet og pleie- og omsorg

Forslag:

Oppnevnes administrativt

 

Til styret i stiftelsen Nils Aas Kunstverksted er følgende medlemmer valgt:

Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2014

Medlemmer:                          Varamedlemmer:

Ole Tronstad                          Margaret Halle

Einar Jakobsen                       Harald Ness

Reidun Huseth

Laila Roel

 

Funksjonstiden er 2 år

 

Protokolltilførsel:

Atle Aas inngår også som medlem

 

Utvalg for lokale stedsnavn (ULS)

Medlemmer: Jørgen Røflo og Ragnhild Lyngstad (Inderøy museums – og historielag)

Varamedlemmer: Inger Johanne Grønnesby og Kjetil Klepp (Inderøy museums – og historielag)

Medlem: Arvid Nervik (Mosvik Historielag)

Varamedlem: Bjarne Bakkhaug (Mosvik Historielag)

Kåre Bjerkan (Inderøy kommune)

Jarle Rennan (sekretær) (Inderøy kommune)

 

For utvalgene nedenfor skal forslag og valg av medlemmer skje fra 01.01.2017

Forliksrådet

Møtefullmektiger til forliksrådet

Lagrettsmedlemmer, meddommere og skjønnsmenn

Særskilt utvalg for jordskiftesaker

Skjema