Redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO

Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning for redusert betaling i barnehagen og SFO for familier med lav inntekt.

Søk redusert foreldrebetaling i barnehage og/eller SFO

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

 Redusert foreldrebetaling

For barnehageåret/skoleåret 2022/2023 gjelder følgende satser:

  • SFO inntekt under 475 750,-
  • Barnehage inntekt under 559 166,-

Hvis maksprisen er høyere enn seks prosent av husholdningens samlede inntekt, kan du søke om redusert pris. Inderøy kommune har valgt å differensiere prosentsats ut i fra hvilken plasstørrelse man har. Eks. i SFO med lav sats plass, betaler man tre prosent av husholdningens inntekt. Eks. i barnehage med 50% plass, betaler man tre prosent av husholdningens inntekt. 

Gratis kjernetid

Barn fra 2 år og oppover som bor i husholdninger med lav inntekt har i tillegg rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen pr. uke. 

Fra 1. august 2022 er inntektsgrensen for gratis kjernetid kr. 598 825,-.

Kommunen har ansvar for moderasjonsordningene

Det er kommunen som har ansvar for disse moderasjonsordninger, og de gjelder for barn i både kommunale og private barnehager. Søknad sendes til kommunen. 

For søknader som mottas før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 1. august. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra den 1. i påfølgende måned. Vedtaket er gyldig ut barnehageåret.

Kostpenger kommer i tillegg til vedtatt betalingssats.

Søknadsfrist

Det må søkes på nytt for hvert barnehage- og skoleår.
Søknadsfrist for neste barnehage-/skoleår er 1. august. Søknader sendt inn etter 1.august blir behandlet innen tre uker og vedtaket blir gjeldende fra måneden etter at søknaden er mottatt.

Hva slags inntekt er med i beregningen?

Foreldrebetalingen i barnehage og SFO skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. 

  • En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere.
  • Samboere er to ugifte personer over 18 år, som har felles barn eller har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene.

Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal betalingen bli regnet ut fra inntekten til den som har samme folkeregistrerte adresse som barnet.

Dokumentasjon

Du skal legge ved dokumentasjon om det er endringer i din inntekt i forhold til skattemeldingen fra foregående år. Hvis du har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke står i skattemeldingen, skal disse dokumenteres. Hvis søker får endret sin økonomiske situasjon eller sivilstatus i løpet av vedtaksperioden, plikter man å opplyse om dette. Ved behandling av søknaden henter kommunen opplysninger fra skattemeldingen din.

Klage på avslag

Enkeltvedtak etter Forvaltningsloven

Hvis du får avslag på søknaden kan du klage. Du må klage innen tre uker fra du har mottatt avslaget. I klagen din må du skrive hva du ønsker endret i vedtaket og hvorfor.

Sjekk om du har rett på redusert foreldrebetaling i barnehage og/eller SFO