Skoleskyss

Elever kan få gratis skoleskyss om avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 kilometer (1. trinn) eller 4 kilometer (2.-10. trinn).

Ordningen gjelder både private og kommunale grunnskoler.

Du har rett på fri skoleskyss når du:

  • har over 2 km til skolen og går i 1. klasse
  • har over 4 km og går i 2.-10. klasse
  • har delt bosted og innfrir avstandskravet
  • har varig eller midlertidig funksjonshemming
  • har særlig farlig eller vanskelig veg til skolen. For enkelte strekninger kan det innvilges vinterskyss. 

    Kommunen dekker likevel skoleskyss til følgende elever som anses å ha særlig trafikkfarlig skoleveg.
  1. Elever i 1.- 7. klasse som må ferdes langs E-6, fv. 755 og fv. 761 hvor det ikke er tilrettelagt med gang-/sykkelvei
  2. Elever i 1.- 4. klasse som må ferdes langs fv. 6930 og fv. 6936 hvor det ikke er tilrettelagt med gang-/sykkelvei

Søk om skoleskyss

For elever som har rett til skoleskyss på grunnlag av ovennevnte punkt er det ikke nødvendig å foreta seg noe. Kommunen søker om skoleskyss for disse. 

Dersom eleven har delt bosted, ber vi dere om å bruke lenken under for skjema "søknad for skoleskyss i grunnskole" og "skjema for bostedsfordeling"

Søk om skoleskyss (trondelagfylke.no)

Har du rett på skoleskyss?

Har eleven er skolevei som er særlig farlig? 

Dersom du mener at eleven har en skolevei som er særskilt farlig, og ikke kommer inn under vilkårene for gratis skoleskyss, bruk skjemaet under.

Last ned søknadsskjema (PDF, 14 kB)

Skjema sendes til:

E-post postmottak@inderoy.kommune.no
Adresse: Vennalivegen 7, 7670 Inderøy

Trafikksikkerhetstips!

Kommunen oppfordrer foresatte til å ikke kjøre barna til skolen. Selv om det er gjort i beste mening, gjør kjøringen at det blir mindre trygt rundt skolene og langs skoleveien.

Spørsmål om skoleskyss?

Ellen Sakshaug
Ring 47976429 / 74124200
Send en e-post