Salgsbevilling/utvidet salgsbevilling for alkohol

Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Bensinstasjoner og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Vilkår

 • Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget.
 • Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven. Vi innhenter vandelsuttalelse fra skattemyndigheten og politiet.
 • I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven.

 

Søk om salgsbevilling

Du søker om salgsbevilling ved å fylle ut søknadsskjema for søknad om salgsbevilling. 

Logg inn via Id porten og kryss av for salgsbevilling.

 

Søk om salgsbevilling

 

Siden det tar tid med å få innhente uttalelsene kan du sende inn søknaden selv om kunnskapsprøver ikke er bestått, men det påpekes at salgsbevilling ikke kan innvilges(godkjennes) før kunnskapsprøvene er bestått. 

 

Dokumentasjon til søknad 

 • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften.
 • Tegninger av salgslokalet.
 • Dokumentasjon for bestått kunnskapsprøve.
 • Kjøpekontrakt når der er inngått avtale om overdragelse av virksomhets med salgsbevilling.

 

Saksbehandling

Når søknad er mottatt vil kommunen innhente uttalelse til søknaden fra politiet, sosialtjenesten og skatt- og avgiftsmyndigheten.

Formannskapet fatter vedtak om tildeling eller avslag på søknader om skjenke og salgsbevillinger. Når vedtak er fattet vil det sendes en elektronisk melding om vedtaket.

 

Hvor lang tid tar det å få svar?

Saksbehandlingstiden er normalt ca. tre måneder fra du har sendt inn alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Behandlingstiden kan bli lengre hvis politi eller skatte- og avgiftsmyndigheter har bemerkninger til søknaden, eller søknaden endres i behandlingsperioden.

 

Hvem får bevilling?

Ved vurdering av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, næringspolitisk hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

 

Det skal årlig betales et gebyr for skjenkebevillingen basert på omsetningen. Frist for innlevering av omsetningsoppgaven er 15. mars.

 

Send inn omsetningsoppgave

 

Utvidet kommunal salgsbevilling

Utvidet salgsbevilling kan gis enten samtidig med søknad om ny bevilling eller som tillegg til en allerede eksisterende salgsbevilling. Det er samme søknadskjema.

 

Nettsalg

 • Det må fremgå av bevillingssøknaden om varene skal utleveres fra et bestemt lokale eller om det skal skje ved utkjøring.
 • Søknad om bevilling må skje til kommunen der virksomheten er lokalisert/lokalet ligger. I tillegg må det søkes om kommunal bevilling i alle kommuner det skal utleveres alkoholholdig drikk.

En kommunal salgsbevilling kan også utvides til å omfatte salg av alkoholholdig drikk som er innført eller tilvirket for salg i egen virksomhet.

Innførsel

 • Rett til innførsel gir rett til salg av innført alkoholholdig drikk på salgsstedet. Dette omfatter kun alkoholholdig drikk i gruppe 1.

Det stilles ikke ytterligere krav for å inneha en slik utvidet bevilling enn de som gjelder for salgsbevillingen. 

 

Tilvirkning

Rett til tilvirkning, gir rett til salg av tilvirket alkoholholdig drikk direkte fra produksjonsstedet til forbruker dersom visse vilkår er oppfylt. Dette kan omfatte alkoholholdig drikk i gruppe 1 og eller visse alkoholholdige drikker i gruppe 2 som ikke er tilsatt brennevin.

 • Tilvirkningen skal skje ved salgsstedet.
 • Tilvirkningen og salget må utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og salgstilbud.

Ved behandling av en søknad om utvidet kommunal salgsbevilling skal kommunen på vanlig måte vurdere de alkoholpolitiske sidene, søknaden blir behandlet i Formannskapet. 

 

Ved endring i bevilling

Endringer i bevillinger kan skje flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ny godkjenning og eventuelt ny bevilling.

 

Meld inn endring

 

Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

 

Salgskontroller

Alle som har fått en bevilling, har selv ansvaret for å sette seg inn i, og følge regelverket som gjelder for salg av alkohol.

Kommunen fører lovbestemt kontroll med at bevillingshaver følger alkoholloven og vilkårene for bevillingen.

 

Følgende forhold er særlig sentrale ved utøvelsen av kontrollen

 • salg/skjenking av alkoholholdig drikk til mindreårige personer
 • salg/skjenking til personer som er åpenbart beruset
 • overholdelse av salgs-/skjenketider
 • bevillingshaveres internkontrollsystem

Både kommunen og kommunens skjenkekontrollselskap Avarn Security er tilgjengelig for veiledning til bevillingshavere innen alkohollovens bestemmelser.

 

Hvordan klage?

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok svaret. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen.