Betaling av eiendomsskatt

Eiendomsskatten for 2023 faktureres sammen med kommunale avgifter. Det vil si at du får eiendomsskatt og kommunale avgifter på samme faktura. Unntaket er seksjonerte sameier som mottar en felles faktura for kommunale avgifter. Seksjonseierne i slike sameier får egen faktura for eiendomsskatt.

Eiendomsskatt betales i tre terminer

Kommunale avgifter betales i tre terminer. Betalingsfrister for teminene er:

  • 1. termin: 15. mars
  • 2. termin: 15. juni
  • 3. termin: 15. september

Vedtak i kommunestyret av 10. desember 2018 åpnet opp for at skatteyter som ønsker det kan få betale hele årsbeløpet for eiendomsskatt i 1. termin. Et ønske om dette kan meddeles skriftlig til kommunens postmottak.

Du må betale innen fristen 

Eiendomsskatten må betales innen fristen, selv om den er påklaget eller søkt nedsatt eller ettergitt. Hvis du ikke betaler eiendomsskatten i tide, må du betale forsinkelsesrenter.

Pant i eiendom – legalpant

Eiendomsskattekontoret har plikt til å kreve inn eiendomsskatten. Kravet er sikret med lovfestet pant i eiendommen etter Eigedomsskattelova.

Ved særlige grunner kan du søke nedsettelse eller ettergivelse

Dersom særlige grunner gjør at det er særs urimelig om hele eller deler av eiendomsskatten kreves inn, kan man søke om nedsettelse eller ettergivelse. En eventuell ettergivelse eller nedsettelse vil kun gjelde for ett år. Søknader om ettergivelse avgjøres av formannsskapet.

Alle saker behandles individuelt og vi har her listet opp veiledning som er gitt av lovgiver og departement:

  • Anstrengt økonomi som følge av høy gjeldsbelastning gir i seg selv ikke grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt.
  • I forarbeidene til eiendomsskatteloven uttales det at skatteevnen og økonomien til eieren ikke har noe å si for beregningen (utligningen) av eiendomsskatten. I spesielle tilfeller kan det imidlertid virke urimelig å kreve inn skatten uten hensyn til skattyterens økonomi. Skattyteren kan for eksempel ha kommet i økonomiske vanskeligheter, fordi han har lavere inntekt på grunn av sykdom, og han ikke har formue som han kan møte motgangen med. I slike eller tilsvarende tilfeller bør skatten kunne settes ned eller frafalles.
  • I departementets eksempel er det for det første et vilkår at skattyteren har lavere inntekt på grunn av sykdom, og for det andre at han ikke har formue som han kan betale eiendomsskatten med. Hvis skattyter har så stor formue at han med rimelighet kan betale eiendomsskatten, vil vilkåret for nedsettelse/ettergivelse ikke være oppfylt.
  • Ved dødsfall antar vi at det vil være mest aktuelt med betalingsutsettelse til boet er overtatt til privat skifte eller det er åpnet offentlig skifte. Vilkårene for nedsettelse eller ettergivelse vil som utgangspunkt ikke være til stede. Unntak kan for eksempel tenkes dersom mindreårige har arvet en eiendom som de selv bor i.
  • Finansdepartementet har gitt uttrykk for at nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt kan være aktuelt dersom en eiendom blir ødelagt ved brann eller på annen måte, inntil omtaksering av eiendommen er gjennomført. For senere skatteår blir eiendommen omtaksert, jf. eiendomsskatteloven § 8 A-3 femte ledd som sier at omtaksering i tiden mellom de alminnelige eiendomsskattetakseringer skal skje når de på eiendommen bestående bygninger rives eller ødelegges av brann eller lignende. Ønskes omtaksering ved planlagt riving må kravet om det fremsettes for kommunen innen 1. november året før skatteåret. Slik taksering må skattyter selv betale.

Skal du søke må søknaden inneholde:

  • Informasjon om hvilken eiendom det søkes ettergivelse for (gårdsnr/bruksnr/festenr/seksjonsnr)
  • Begrunnelse for søknaden og relevant dokumentasjon.

 

Søk om nedsettelse, utsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt

 

Last ned søknadsskjema:

Skjema for nedsettelse og ettergivelse (PDF, 211 kB) eller hentes i servicetorget ved Inderøy rådhus, og sendes til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy.