error_outline
26. november kl. 13:41

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Kryssningspunkt ved Sakshaug skole

Revidering av trafikksikkerhetsplan

Inderøy kommune har igangsatt arbeid med å revidere handlingsplanen for kommunens trafikksikkerhetsarbeid.

Kommunen ønsker å få innspill på alle forhold som innbyggerne er opptatt av når det gjelder trafikksikkerhet. Dette kan være både fartsgrenser/skilting, trafikkfarlige punkt/strekninger, behov for gang-/sykkelveger, vegomlegging, belysning, busslommer, fotgjengerkryssinger, skoleskyssordning, opplæring/holdningsarbeid m.m.

Revideringen vil omhandle både gjeldende trafikksikkerhetsplan, vedtatt prioriteringer til fylkesvegplan og gjeldende retningslinjer for fri skoleskyss.

 

Aktuelle lenker/dokumenter:

Nasjonal vegdatabank

Gjeldende trafikksikkerhetsplan -Inderøy

Vedtatt prioritering til fylkesvegplan - 2012

Gjeldende retningslinjer for fri skoleskyss

Skjema