error_outline
18. januar kl. 18:57

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Kart Inderøy_400x266

Mulighetsstudie

Utredning - økonomi og kvalitet

Rådmannen har utarbeidet en mulighetsstudie om mulige økonomiske innsparinger og vurderinger av konsekvenser for kvalitet av tjenestetilbudet. Mulighetsstudien gir ikke endelige svar og råd om hva som bør være prioriterte tiltak.

Rådmannen ser det som naturlig at disse mulighetene vil danne grunnlag for videre arbeid med en samlet begrunnet tiltaksplan - fram mot beslutningstidspunkt høsten 2015 ved revisjon av budsjett- og økonomiplan for 2016 til 2019. Prosessen videre vil selvsagt være opp til politisk nivå og beslutte.

Mulighetsstudie Økonomi og kvalitetsutredning, 04.06.15


Det politiske oppdraget

Det politiske oppdraget som ble gitt rådmannen i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan 2014 – 2017, er:

Gjennomføre en samlet utredning vedrørende omfang, organisering, kvalitet og økonomi på alle områdene i kommunen. Utredningen igangsettes primo 2014 og sluttføres våren 2015. Det engasjeres ekstern bistand ved behov.

Utredningen skal synliggjøre hvordan endring i kvalitet påvirker økonomien, og hvordan endringer i økonomi påvirker kvaliteten av tjenesten som tilbys.

Det skal utarbeides en liste med forslag til gjennomførbare økonomiske innsparinger eller økte inntekter på minimum 15 millioner kroner pr. år.


Økonomiske framtidsutsikter

Behovet for kostnadskutt på kort sikt er primært begrunnet i rente- og avdragsutviklingen. Fra 2015 til 2018 øker kapitalkostnadene med nærmere 10 mill. kroner.

Et mål om økonomiske besparelser i størrelsesorden 15 mill. kroner i et to til tre års løp, er sannsynligvis et minimumskrav hvis en ikke ønsker å starte nedtrekkingen av oppbyggede disposisjonsfond.


Om formål og resultat

Dette en mulighetsbeskrivelse og ikke rådmannens anbefaling – det er viktig å understreke dette.

Rådmannen angir konkrete muligheter, bl.a. på skoleområdet.  Det betyr at enkelte enheter er nevnt med navn i beskrivelsen av muligheter ved strukturendringer.

Rådmannen legger til grunn at ved eventuelle strukturendringer vil det, så langt det er mulig, bli håndtert ved naturlig avgang.


Grendemøter.

Vi er i gang med grendemøter i 6 grender denne og neste uke. Rådmann og/eller assisterende rådmann redegjør for hovedpunktene i utredningen i grendemøtene.

Presentasjon av rapporten på grendemøtene


Prosessen videre

Dette er en mulighetsstudie!

Beslutninger forutsetter ytterligere utredning og kvalitetssikring av beslutningsgrunnlag – og nødvendig både intern organisasjonsmessig behandling og forankring.

Eventuelle beslutninger om endring av strukturer – enten det måtte gjelder oppvekst eller helse og sosialområdet -  må selvsagt underlegges et betydelig forankringsarbeid så vel internt som eksternt.

Dette arbeidet vil nå følge det videre arbeidet med budsjett og økonomiplanrevisjonen for perioden 2016 til 2018. Kommunestyret i desember kan være et naturlig beslutningstidspunkt.

 

 

Skjema